ANM: Offentligt hörande om Finlands långsiktiga strategi med inriktning mot klimatneutralitet

Finland överlämnar i april Den långsiktiga strategin till Europeiska kommissionen. I strategin presenteras scenarier och konsekvensanalyser av det nationella mål för klimatneutralitet som uppställts för 2035 samt om utvecklingen av utsläppen och upptagen av växthusgaser fram till 2050.

I enkäten på Dinåsikt.fi utreds medborgarnas och organisationernas åsikter och synpunkter om den långsiktiga strategin med inriktning mot klimatneutralitet. Resultaten utnyttjas när Finland finslipar sin strategi som lämnas till kommissionen. Det går att svara på enkäten till och med den17 mars.

Den långsiktiga strategin (Long Term Strategy, LTS) baserar sig på Europaparlamentets och rådets förordning om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder (EU 2018/1999).

I den långsiktiga strategin granskas tre olika scenarier. Utöver det jämförelsescenario som beskriver den utveckling som åstadkoms med hjälp av nuvarande politiska åtgärder (s.k. WEM-scenariot) presenteras två alternativa lågutsläppsscenarier som är Scenariot för Fortsatt tillväxt och Sparscenariot. Scenariot för Fortsatt tillväxt och Sparscenariot beskriver alternativa sätt att genomföra Finlands och EU:s mål för låga utsläpp till 2050.

Därtill bedöms potentialen för och behovet av utsläppsminskningar per sektor på medellång (2035) och lång (2050) sikt för att Finland ska kunna uppnå sina utsläppsminskningsmål. Utgångspunkten för beräkningarna i den långsiktiga strategin är att minimera kostnaderna för utsläppsminskningen på riksnivå.

I Den långsiktiga strategin som lämnas till EU föreslås inte vilka sektorer utsläppsminskningarna ska rikta sig till. Om inriktningen och politikåtgärder beslutas i samband med beredningen av klimat- och energistrategin, den klimatpolitiska planen på medellång sikt och klimatprogrammet för markanvändningssektorn åren 2020–2021.

Arbets- och näringsministeriet ber om din åsikt i följande frågor:

1 Målet för minskning av växthusgasutsläpp (exklusive markanvändningssektorn) har i modelleringen av scenariot ”Fortsatt tillväxt” (fi. Jatkuva Kasvu) satts till 87,5 procent år 2050 jämfört med år 1990. Motsvarande utsläppsminskning i Spar-scenariot (fi. Säästö) är 90 procent. Båda scenarierna uppfyller dessutom målsättningen om klimatneutralitet år 2035. Är utsläppsmålen för år 2050 tillräckligt ambitiösa? Vad tycker du Finlands mål för minskning av växthusgasutsläpp 2050 borde vara?

2 Tycker du att man har lyckats identifiera realistiska utsläppsminskningsobjekt i den långsiktiga strategins scenarier eller har man förbisett något?

3 Markanvändningssektorn utgör en nettosänka i alla scenarier, dvs upptaget av växthusgaser är större än utsläppen och sektorns kollager växer. Vilka åtgärder är enligt din mening de viktigaste på lång sikt för att stärka kolsänkan och –lagret samt minska utsläppen inom markanvändningssektorn (jord- och skogsbruk, markanvändning) i Finland?

4 Övriga kommentarer gällande den långsiktiga strategin?


Enkäten på Din åsikt: https://www.otakantaa.fi/sv/hankkeet/432/

Utkast till Finlands nationella långsiktiga strategi: EU:n edellyttämä hallintomalliasetuksen mukainen Suomen pitkän aikavälin strategia (på finska)

 

Ytterligare upplysningar:

Petteri Kuuva, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4819

Markku Kinnunen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4792

Mer från SLC