Årets spannmålsskörd tredje minst sedan millennieskiftet

År 2020 stannade skörden av huvudsädesslaget, dvs. korn, en femtedel under genomsnittsskörden. Detsamma gäller skördarna av vete och råg. Däremot är havreskörden en tiondel större än tioårsmedelvärdet.

– Spannmålsskörden på nästan 3,3 miljarder kilo täcker kvantitativt den inhemska årsförbrukningen, som de senaste åren varit cirka 2,8 miljarder kilo. Ändå tillgodoser inte mängden helt användningen för olika ändamål. Dessutom har en tredjedel av havreskörden, cirka 300 miljoner kilo, exporterats till matbord främst i Europa, säger överaktuarie Anneli Partala vid Naturresursinstitutet.

Rågskörden backade rejält – räcker till drygt en halvårskonsumtion

Rågskörden på cirka 66 miljoner kilo räcker för sju–åtta månaders beräknade inhemska förbrukning. Under tidigare dåliga skördeår har Finland importerat råg, men denna gång finns en del av den goda skörden 2019 på lager, vilket minskar importtrycket.

Uppsving för ärta – oljegrödorna behöver ett lyft

Ärtodling har fått en renässans. Ärtskörden var den största någonsin i den hundraåriga statistiken, och marknaden visar enhälligt grönt ljus för den. Ärta och åkerböna har en lovande framtid som inhemska proteinfodermedel och även livsmedelsanvändningen ökar.

Däremot har odlingen av rybs och raps minskat till följd av dåliga skördar. Rybs- och rapsskörden 2020 var den sämsta i statistiken sedan 1970-talet. Rybs upptogs i skördestatistiken på 1950-talet, då odlingen av oljegrödor fortfarande var i sin linda.

Större odlingsarealer ger större ekologiska skördar

Andelen ekologiska åkrar uppgick redan för några år sedan till en tiondel av hela åkerarealen. Även om en stor del av ekojordarna är vallodlingar, har också den ekologiskt odlade arealen ökat. Därmed ökade skörden av ekologiskt odlad havre med fem procent jämfört med ifjol. Skörden på cirka 80 miljoner kilo utgör ungefär sju procent av den totala havreskörden i Finland. Finland har både importerat och exporterat ekologisk havre de senaste åren.

Bakgrund till statistiken

Naturresursinstitutet samlar in uppgifterna för skördestatistiken via en webbenkät och med telefonintervjuer från cirka 6 200 gårdar, av vilka 700 är ekologiska gårdar. Den preliminära statistiken omfattar uppgifter från cirka 4 400 gårdar. Den slutliga statistiken preciseras i mars 2021. Då är kontrollerade uppgifter från samtliga gårdar som deltog i samplet tillgängliga för uträkning av skördemängderna. Informationen om spannmålsskördens kvalitet har erhållits genom att kombinera Naturvårdsinstitutets skördeinformation och Livsmedelsverkets uppföljningsdata om spannmålsskördens kvalitet.

Samtliga uppgifter redovisas på stat.luke.fi. Tjänsten innehåller riksomfattande skördeuppgifter om de viktigaste grödorna sedan 1920. Redovisningen av de regionala skördeuppgifterna börjar från 1999.

Mer information lämnas av:
Anneli Partala, överaktuarie, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 6803, fornamn.efternamn@luke.fi

Statistik:

Tabellerna som anknyter till skördestatistik och skördestatistik för ekologisk odling finns på respektive statistiksida. Uppgifterna per region presenteras också på en bakgrundskarta.

Mer från SLC