Brådskande webbenkät till primärproducenter om det omedelbara behovet av säsongsarbetskraft

SLC - tjänstemannadagar-Åland-2014-279-cmyk-liten

På grund av coronaläget är myndigheterna tvungna att begränsa antalet utländska säsongsarbetare i arbetsledningsuppgifter och nyckelroll på gårdar som är mest kritiska för försörjningsberedskapen. Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde betyder detta 1 500 personer. 

Regeringen drog den 6 april upp riktlinjer för villkoren för inresa för arbetstagare som är nödvändiga med tanke på försörjningsberedskapen inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Inresan av utländsk arbetskraft som är kritisk med tanke på försörjningsberedskapen och verksamheten i vissa branscher har säkerställts endast inom ramen för denna kvot för personer som

  • arbetar i arbetsledningsuppgifter
  • har en nyckelställning

och har till uppgift att

  • utföra nödvändiga uppgifter i anknytning till djurskötsel och djurens välfärd samt
  • utföra andra kritiska arbeten på friland eller i växthus.

Jord- och skogsbruksministeriets genomför nu i brådskande ordning en webbenkät till företag inom jord- och skogsbrukssektorn avsedd för arbetsgivare som vill anställa utländsk säsongsarbetskraft. Genom enkäten kartlägger ministeriet företagens nödvändiga behov av utländsk säsongsarbetskraft under de kommande två månaderna. I och med de rådande undantagsförhållandena på grund av coronasituationen är svarstiden mycket kort och enkäten bör besvaras senast torsdagen den 9 april kl. 06.00.

Efter att enkätsvaren inlämnats går jord- och skogsbruksministeriet tillsammans med försörjningsberedskapscentralen igenom svaren och gör en kartläggning av gårdarnas arbetskraftsbehov. Utifrån detta bildas en lista över de företag som hör till kvoten för 1 500 utländska säsongsarbetare. Uppgifterna skickas vidare till gränsbevakningsväsendet.

Alla gårdar som normalt behöver säsongsarbetskraft kan inte garanteras arbetare under undantagsförhållanden.

Arbetsgivare som vill delta måste förbinda sig till THL:s stränga karantäninstruktioner.
 

Besvara enkäten för jordbrukssektorn


Åtgärder för inhemsk säsongsarbetskraft

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar även att eftersom lösningen med 1 500 arbetstagare i form av utländsk arbetskraft tillgodoser bara en del av behovet av arbetskraft inom primärproduktionen, ska regeringen bereda separata åtgärder som ger möjlighet att anställa personer som redan finns i landet som säsongsarbetare. Även producentorganisationerna stöder arbetet med att även fler finländare som behöver sysselsättning, t.ex. unga arbetslösa eller permitterade, söker säsongsarbete inom jordbruket.

Mera information

Mer från SLC