Exportpriset på massa sjönk kraftigt 2019

År 2019 uppgick värdet på Finlands varuexport till 65 miljarder euro. Skogsindustrins andel av exporten var en knapp femtedel och uppgick till 12,5 miljarder euro. Skogsexportens värde minskade jämfört med året innan.


Exportvärdet på skogsindustriprodukter minskade reellt från året innan med 6 procent till 12,47 miljarder euro (deflaterat med partiprisindex). Av värdet på Finlands varuexport hade skogsindustriprodukterna en andel på 19 procent och den viktigaste produktgruppen inom skogsindustrin, papper, en andel på 6 procent.

– De viktigaste handelspartnerna fanns i Europa och Asien. Europas andel av skogsindustrins export var 62 procent och Asiens en dryg femtedel. Av exportintäkterna från skogsindustriprodukter kom 14 procent från Tyskland, 9 procent från Kina och 7 procent från Storbritannien, säger Eeva Vaahtera, överaktuarie vid Naturresursinstitutet.

Trävaruindustrin exporterade produkter ut i världen från Finland till ett värde av 2,76 miljarder euro, vilket reellt var 5 procent mindre än året innan. De viktigaste exportprodukterna inom trävaruindustrin var sågade trävaror och plywood. Exporten av sågade trävaror minskade med 7 procent till 1,73 miljarder euro. Den största köparen av sågade trävaror var Kina, dit 12 procent av exporten gick. Exporten av plywood minskade med en dryg tiondel till 0,5 miljarder euro. Av plywooden gick 18 procent till Tyskland.

Närmare 40 procent av den blekta sulfatmassan gick till Kina

– Massa- och pappersindustrins exportvärde uppgick till 9,7 miljarder euro. Exportvärdet på massa var 2,38 miljarder euro och detta utgjorde en knapp femtedel av exportintäkterna från skogsindustrin. Exportvärdet på massa minskade reellt med en tiondel från året innan, säger Vaahtera.

Blekt sulfatmassa stod för 90 procent av den exporterade massans värde, och den största kunden var Kina. Även om exportvolymen av blekt sulfatmassa ökade med 12 procent från året innan, minskade dess exportvärde med nästan lika mycket, 11 procent.

Papper exporterades till ett värde av 4,02 miljarder euro (-8 % från året innan), vilket utgjorde en tredjedel av exportintäkterna från skogsindustrin. Av exportvärdet på papper utgjordes 82 procent av finpapper (-10 %) och tidskriftspapper (-4 %). En knapp fjärdedel av exportintäkterna från finpapper kom från Tyskland. Räknat i värde var exporten av tidskriftspapper störst till USA. Exportvärdet på kartong minskade med 2 procent jämfört med året innan till 2,86 miljarder euro. Störst var kartongexporten till Tyskland (14 % av exportintäkterna från kartong).

Skogsindustriprodukter importerades till Finland till ett värde av 1,5 miljarder euro, vilket reellt var 7 procent mindre än ett år tidigare. Till de viktigaste importartiklarna hörde trämöbler (19 % av skogsindustrins importvärde), varor av papper och kartong (17 %) och blekt sulfatmassa (12 %). De viktigaste importländerna var Sverige, Estland och Ryssland.

Virke importeras från Ryssland och Baltikum

Virkesimporten till Finland uppgick till 11,86 miljoner kubikmeter 2019. Importvolymen av virke ökade med 3 procent jämfört med året innan. Av importvirket utgjorde massaved 57 procent och flis 33 procent. Timmer stod för endast 3 procent. Importen av massaved minskade med 7 procent från året innan. Däremot ökade flisimporten med en dryg fjärdedel. Det mest importerade virkesslaget var björkmassaved, vars andel av det importerade virket var 40 procent. Av virkesimporten kom 74 procent från Ryssland och 21 procent från Baltikum. Totalt importerades virke till Finland till ett värde av 0,51 miljarder euro.

Den totala virkesexporten i Finland är betydligt mindre än importen. Exporten av råvirke var 1,89 miljoner kubikmeter, vilket var 4 procent mindre än året innan. Av exportvirket utgjorde massaved drygt hälften och timmer 27 procent. Virkesexporten till grannlandet Sverige utgjorde 79 procent av den totala virkesexporten. Näst störst var virkesexporten till Polen, vars andel dock uppgick till endast 5 procent.

Om statistiken

Utrikeshandelsstatistiken beskriver varuhandeln mellan Finland och andra länder. Företag som bedriver utrikeshandel lämnar uppgifter om sin verksamhet till Tullen. Utifrån uppgifterna sammanställer Tullen en utrikeshandelsstatistik som omfattar alla produktgrupper. Naturresursinstitutet sammanställer statistiken ”Skogsindustrins utrikeshandel” utifrån de uppgifter som Tullen offentliggör.

Mer information:

Eeva Vaahtera, överaktuarie, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 2019, eeva.vaahtera@luke.fi

Aarre Peltola, överaktuarie, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 5468, aarre.peltola@luke.fi

Statistik: Skogsindustrins utrikeshandel landsvis 2019

Mer från SLC