Finlands skogscentral: Så här säger skogslagen om avverkningsanmälan för avverkning vid vägar och under kraftledningar

Skogslagen, som reglerar användningen av skog, definierar också anmälan om användning av skog. Enligt 14 § i skogslagen ska anmälan om användning av skog göras också för avverkning vid väglinjer, kraftledningar eller andra motsvarande linjer alltid utom då det gäller avverkningar i liten omfattning.

I paragraf 14 i skogslagen definieras vilka objekt som kan avverkas utan anmälan om användning av skog, förutsatt att där inte finns en särskilt viktig livsmiljö enligt paragraf 10. Dessa undantag är avverkning för husbehov, avverkning av klent trädbestånd, avverkning i kantzoner till kraftledningar och järnvägslinjer, avverkning vid dikes-, vattenlednings- eller avloppslinjer och avverkning i liten omfattning vid väglinjer, kraftledningar eller andra motsvarande linjer.

Om man genomför avverkningar som inte kan klassas som små vid väglinjer, kraftledningar eller andra motsvarande linjer, till exempel vid nya vägar eller högspänningsledningar, krävs anmälan om användning av skog. Det gäller även om man har tillstånd av myndigheterna för själva projektet.

Med den här anmälningsplikten följer man med förändringarna i markanvändningen, det vill säga att skogsbruksmark tas i annat bruk, säger Mikko Korhonen, chef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral.

Situationer där man inte behöver göra anmälan om användning av skog:

• Avverkning där träd tas bort från kantzonen till en existerande kraftledning eller järnväg

• Avverkning vid dikes-, vattenlednings- eller avloppslinjer

• Avverkning i liten omfattning (under 0,5 hektar) vid väglinjer, kraftledningar eller andra motsvarande linjer

Situationer där man måste göra anmälan om användning av skog:

• Avverkningar på över 0,5 hektar för nya väglinjer, kraftledningar eller motsvarande linjer

• Utvidgning av existerande väglinjer, kraftledningar eller motsvarande linjer med en ny linje intill den gamla, där avverkningsytan är över 0,5 hektar

• Avverkningar vid väglinjer, kraftledningar eller andra motsvarande linjer om de inte omfattar en särskilt viktig livsmiljö enligt paragraf 10 § i skogslagen

All avverkning i samband med en ny väg, kraftledning eller motsvarande linje (över 0,5 hektar) kan anmälas till Skogscentralen på samma anmälan om användning av skog. Om det på avverkningsområdet finns en särskilt viktig livsmiljö enligt paragraf 10 i skogslagen ska det alltid göras en egen, fastighetsspecifik, anmälan om användning av skog för de figurerna. När det gäller anmälan om användning av kantskog vid kraftledningar följer man de separata anvisningarna till aktörer.

Tilläggsuppgifter:
Mikko Korhonen
chef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
040 352 3090
mikko.korhonen(at)metsakeskus.fi

Mer från SLC