JSM: Ansökningstiden för METSO-finansiering för projekt för utveckling av naturvården i ekonomiskogar har börjat

Höstens ansökan om medel för landsomfattande projekt för att utveckla naturvården i ekonomiskogar har nu öppnats av jord- och skogsbruksministeriet. Projekten hjälper att nå målen för handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) samt att bidra till naturvården i ekonomiskogar. Tidsfristen för ansökningarna går ut den 15 november 2020.

För utvecklingsprojekten reserveras årligen sammanlagt ca 350 000 euro. Enligt planerna ska 1 – 2 projekt startas i slutet av i år och ytterligare 1 – 2 projekt vid ingången av 2021. Även 2022 - 2023 beviljas projektfinansiering om statsbudgeten kommer att innehålla anslag för detta ändamål.

Projektförslagen kan gälla tre temaområden. Förslag kan också läggas fram om projekt som utvecklar vidare och etablerar naturvårdsrutiner och handlingssätt som i samband med tidigare METSO-projekt visat sig vara resultatgivande.

Temaområdena är

Naturvård som stöd för mångsidig användning av rekreationsskogar. Vården av rekreationsskogar fokuserar på att samordna olika användningsformer och möjligheterna att öka mångfaldsvärdena. Projekten ska utveckla naturvårdsmetoder som lämpar sig för rekreationsskogar och som bevarar och ökar mångfalden. Vidare ska det sammanställas rådgivnings- och utbildningsmaterial inom projektet.

Naturvård som stödjer pollinerande insekter i skog. Många av de metoder som används i naturvården av ekonomiskogar främjar också förekomsten av pollinatörer. Projekten kan till exempel handla om en utredning om naturvårdsmetoder som främjar mångfalden bland de olika arterna av pollinatörer samt hur metoderna ska tillämpas i olika skogsmiljöer. Ytterligare kan man också utveckla nya metoder för att stärka populationerna av pollinatörer.

En bättre nivå på kunskapen om och naturvården av skogliga naturtyper. Det behövs mer information om de skogsnaturtyper som fått mindre uppmärksamhet när det gäller åtgärder för att trygga den biologiska mångfalden. Vidare ska metoderna för naturvården av dessa typer utvecklas. Projekten ska producera information till stöd för naturvården och naturskyddet. Vidare kan man till exempel utarbeta handböcker för identifiering av naturtyper och ordna utbildning för aktörer inom skogsbranschen.

Närmare information om ansökan samt anvisningarna finns att få på ministeriets webbplats (på finska).

Pågående projekt för utveckling av naturvården (på finska / metsonpolku.fi)

Tidigare projekt för utveckling av naturvården (på finska / metsonpolku.fi)


Ytterligare information:

• Ville Schildt, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 7210 687, fornamn.efternamn@mmm.fi

• Kaisu Aapala, äldre forskare, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 052, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Landhöjningskusten är en av de skogliga livsmiljöerna som behövs mer information om. (Foto: Kimmo Syrjänen)

Bifogade filer

Landhöjningskusten_Kimmo Syrjänen

Mer från SLC