JSM: Beredskap inför coronaviruset inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Jord- och skogsbruksministeriet och ämbetsverken inom ministeriets förvaltningsområde följer intensivt coronavirusläget. Ministeriet och ämbetsverken har beredskap att reagera snabbt om situationen kräver det till exempel inom livsmedelsförsörjningen eller vattentjänsterna.

Mer information om coronaviruset finns att få bland annat via dessa länkar:

Livsmedelsverket: vanliga frågor om coronaviruset (på finska)

Djurens hälsa ETT rf – Anvisning för bekämpning av coronaviruset på produktionsdjursgårdar

Institutet för hälsa och välfärd THL: Coronavirusets effekter på människor och hälsa

Arbetshälsoinstitutets anvisning för bekämpning av smitta

Arbetshälsoinstitutets anvisning till anställda vid avloppsvattenverk (på finska)

Arbetshälsoinstitutets anvisning om städning (på finska)

Arbetshälsoinstitutets anvisning till arbetsplatser (på finska)

Pressmeddelanden om förändringar i Forststyrelsens verksamhet (på finska)

Utinaturens anvisning om Coronaviruset (på finska)

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppäs och kanslichef Jaana Husu-Kallios blogg 13.3.2020: Livsmedelssystemet fungerar under alla förhållanden (på finska)

Pressmeddelande 13.3.2020: Social- och hälsovårdsministeriet och jord- och skogsbruksministeriet ger vattentjänstverken anvisningar om beredskap inför coronavirusepidemin

Innehållet kompletteras vid behov. 

Se också

Statsrådets sammanställning av information och pressmeddelanden

Mer från SLC