JSM: Europeiska unionens jordbruksministrar diskuterar miljö- och klimatåtgärder i jordbrukspolitiken och strategin Från jord till bord

EU:s jordbruks- och fiskeråd sammanträder i Bryssel den 20 juli, för första gången sedan coronapandemin bröt ut. Det är också första gången jordbruks- och fiskerådet möts under Tysklands ordförandeskap. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet.

Ministrarna ska diskutera strategin Från jord till bord och reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (Common Agricultural Policy, CAP). I diskussionen om strategin Från jord till bord behandlas målen för strategin och verkställandet av dem med beaktande av de strategiska planerna för den gemensamma jordbrukspolitiken. Konsumenternas möjligheter att göra hållbara och hälsosamma val kommer också att behandlas.

I diskussionen om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken kommer rådet att koncentrera sig på miljö- och klimatåtgärder inom den gemensamma jordbrukspolitiken och särskilt på de så kallade ekosystemen inom den första pelaren. Ordförandelandet Tyskland ber medlemsländerna att ge sina synpunkter på om ekosystemen borde vara obligatoriska för medlemsländerna och om det borde reserveras en minimiandel för dem i finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Ministrarna ska också diskutera om en särskild minimiareal av jordbrukets totala yta borde reserveras för så kallade landskapselement för att skydda den biologiska mångfalden. Ordförandelandet Tyskland har som mål att rådet ska uppnå en allmän riktlinje för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken vid rådets möte i oktober 2020.

Ministrarna kommer också att höra kommissionens redogörelse för situationen på jordbruksmarknaden. På mötet kommer Tyskland dessutom att lägga fram sitt arbetsprogram för det tyska ordförandeskapet som började den 1 juli.

Mötesarrangemangen är annorlunda på grund av coronapandemin och det finns till exempel begränsningar i det tillåtna antalet personer i möteslokalerna.

Mer information:

Kari Valonen, lantbruksråd, tfn +358 295162047, e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 162 058, e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC