JSM: EU:s jordbruksministrar försöker nå en lösning på reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken

Rådet (jordbruk och fiske) sammanträder i Luxemburg den 19 och 20 oktober. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet.

Rådet för jordbruk och fiske har för avsikt att under ledning av ordförandelandet Tyskland anta en allmän riktlinje om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). Förhandlingar om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken har förts sedan 2018 och efter sommarens avgörande om budgetramen är det nu möjligt att gå vidare i frågan. Finland är redo att stödja en sådan helhetslösning som dels förbättrar effekterna av CAP-reformen ur miljö- och klimatperspektiv, dels garanterar en lönsam och sporrande jordbruksproduktion.

I rådets slutsatser fastställs medlemsstaternas ståndpunkt till strategin Från jord till bord, som kommissionen offentliggjorde i maj 2020. Målet med strategin är att utveckla ett hållbart, hälsosamt och rättvist livsmedelssystem i EU. Finland förhåller sig positivt till målen i strategin och betonar att man vid genomförandet av strategin måste beakta att utgångsläget och förhållandena i de olika medlemsstaterna skiljer sig från varandra.

I strategin Från jord till bord meddelar kommissionen att den under de närmaste åren kommer att lägga fram ett stort antal lagstiftningsinitiativ och åtgärder för att utveckla livsmedelssystemet. Finland anser det vara viktigt att det vid beredningen av lagstiftningsförslag görs en omfattande utvärdering av åtgärdernas konsekvenser.

I fråga om fiskefrågor har rådet för jordbruk och fiske för avsikt att fatta beslut om bland annat fiskemöjligheterna i Östersjön 2021. Finlands utgångspunkt är att fiskemöjligheterna stärks med iakttagande av nivån för maximalt hållbart uttag, fleråriga planer och vetenskapliga råd. Dessutom betonar Finland att åtgärderna för att förhindra olagligt fiske av lax bör fortsätta.

Mötesarrangemangen är annorlunda på grund av coronapandemin och det finns till exempel begränsningar i det tillåtna antalet personer i möteslokalerna.

Jord - och skogsbruksministeriets pressmeddelande om strategin Från jord till bord, 20.5.2020

Ytterligare information:

Kari Valonen, lantbruksråd, tfn +358 295 162 047

Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn +358 295 162 458

Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 162 058

Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 505 162 868

Mer från SLC