JSM: EU:s jordbruksministrar kom fram till en lösning på reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken

Rådet (jordbruk och fiske) enade om en allmän riktlinje för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) tidigt på onsdag morgon i Luxemburg. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä, som representerade Finland, är nöjd med lösningen.

Europeiska rådets överenskommelse om EU:s fleråriga budgetram i juli 2020 drev förhandlingarna om reformen vidare på ett avgörande sätt. Förhandlingarna har pågått sedan 2018 då kommissionen lade fram sina ursprungliga förslag till förordningar.

- Vid förhandlingarna om budgetramen fick vi en stabil budget i synnerhet för att stärka åtgärderna för landsbygdsutvecklingen. Detta är en utmärkt grund för att genomföra CAP-reformen som gagnar både jordbrukarna och miljön. Lösningen som vi nådde i dag säkrar en stabil och förutsägbar verksamhetsmiljö för jordbrukarna, vilket har varit vårt mål under hela reformen, säger minister Leppä.

Effektfullare miljö- och klimatåtgärder

Ett av de främsta målen med reformen har varit att öka CAP:s miljö- och klimatambitioner. För att få stöd ska alla jordbrukare bland annat uppfylla miljö- och klimatkrav som är mer omfattande än kraven under den pågående programperioden. Ministrarna kom överens om flera justeringar som gör kraven mer ändamålsenliga för jordbrukarna och miljön.

Enligt rådets allmänna riktlinje ska varje medlemsland också avsätta minst 20 procent av direktstödsfinansieringen för ekosystemen. Genom ekosystemen genomförs miljö- och klimatåtgärder inom den första pelaren och systemen är frivilliga för jordbrukarna. Den allmänna riktlinjen möjliggör att även miljö- och klimatåtgärderna inom den andra pelaren kan beaktas vid genomförandet.

- Åtgärderna inom den andra pelaren är fleråriga och därmed mer verkningsfulla för miljön och klimatet än de ettåriga åtgärderna inom den första pelaren. Vi kan vara nöjda med denna flexibla modell som tar hänsyn till båda pelarna. Om denna modell förhandlade vi fram till sista minuten, säger Leppä.

Utöver miljö- och klimatambitionen är den så kallade nya genomförandemodellen ett centralt element. Syftet med reformen är att öka medlemsländernas spelrum när det gäller att planera och genomföra åtgärder enligt ländernas egna förhållanden och behov.

Grunden är färdig, arbetet fortsätter

Även Europaparlamentet kommer att rösta om CAP-reformen denna vecka. Därefter kan rådet, parlamentet och kommissionen inleda trepartsförhandlingar. Trepartsförhandlingarna väntas komma till en slutlig lösning i början av 2021 och CAP:s nya programperiod inleds i så fall vid ingången av 2023. Dittills tillämpas övergångsbestämmelserna för CAP.

- Ett bra budgetramsbeslut skapade en stark grund för reformen. Nu är det dags för taklagsöl, och därefter fortsätter vi att bygga huset. Vi har fortfarande mycket att göra när det gäller att finslipa detaljerna, men de stora riktlinjerna är nu ganska klara.

Ministrarna godkände också slutsatserna om strategin Från jord till bord och nådde enighet om fiskemöjligheterna i Östersjön 2021.

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande:

Minister Leppä: Östersjöns fiskekvoter följer principerna om hållbarhet (https://mmm.fi/-/ministeri-leppa-itameren-kalastuskiintiot-noudattavat-kestavyyden-periaatteita)

Ytterligare information:

Kari Valonen, lantbruksråd, tfn +358 295 16 2047

Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 16 2058

Mer från SLC