JSM: EU:s jordbruksministrar underströk medlemsländernas olika utgångspunkter för miljöåtgärder i de nya strategierna

Vid videokonferensen den 8 juni diskuterade jordbruksministrarna kommissionens biodiversitetsstrategi och strategin Från jord till bord. Ministrarna diskuterade i synnerhet de jordbruksrelaterade aspekterna i strategierna.

Strategierna syftar till att göra EU:s livsmedelssystem mer hållbart och stoppa förlusten av biologisk mångfald. Kommissionen föreslår i strategierna mål för att minska användningen av till exempel växtskyddsmedel, mikrobläkemedel och gödselmedel samt för att främja djurens välbefinnande.

Ministrarna tackade kommissionen för de nya strategierna, men betonade vikten av att beakta medlemsländernas olika förhållanden och utgångspunkter när man inför strategierna. Många ministrar önskade att kommissionen gör en omfattande konsekvensbedömning av de föreslagna målen och strategiernas konsekvenser för bland annat jordbrukets konkurrenskraft.

I sitt anförande påpekade minister Jari Leppä att Finland har lång erfarenhet av att utveckla ett hållbart livsmedelssystem. Till exempel användningen av mikrobläkemedel och växtskyddsmedel inom jordbruket är bland de lägsta i Europa.

"Trygga och hållbart producerade livsmedel kräver oeftergivligt arbete och detta arbete måste beaktas i de nya målen. Kraven kan inte vara desamma för medlemsländerna om utgångspunkterna är olika", säger minister Leppä.

De nationella strategiska planerna för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) har en nyckelroll när det gäller att införa strategierna. Kommissionen kommer att ge rekommendationer för arbetet med de nationella strategiska planerna så att de överensstämmer med målen för de nya strategierna. Många ministrar påpekade dock att medlemsländerna bör ha flexibilitet i planeringen av de strategiska planerna och att de nya rekommendationerna inte får orsaka fördröjning.

"Den bärande idén för den nya CAP-perioden är den nya strategiska genomförandemodellen, där planeringen av åtgärderna baserar sig på medlemsländernas egna behov. Kommissionens nya rekommendationer kan inte stå i strid med denna princip", säger minister Leppä.

Ministrarna diskuterade också skogar. De skogsrika länderna betonade att EU:s kommande skogsstrategi bör spela en viktig roll i att genomföra de skogsrelaterade målen.

Det är viktigt att komma ihåg att skogspolitiken hör till den nationella beslutanderätten. Att värna om den biologiska mångfalden är redan en del av ett hållbart skogsbruk. Det bästa sättet att främja biologisk mångfald är att beakta alla aspekter av hållbar utveckling, säger Leppä.

Mer information:

Satu Haapaniemi, specialmedarbetare, tfn 050 400 5193

Teppo Säkkinen, specialmedarbetare, tfn 050 516 2868

Mer från SLC