JSM: EU:s jordbruksministrar understryker vikten av flexibilitet i den gemensamma jordbrukspolitiken

Det första mötet i rådet (jordbruk och fiske) under Tysklands ordförandeskap hölls i Bryssel den 20 juli. Jordbruksministrarna diskuterade miljö- och klimatåtgärder inom den gemensamma jordbrukspolitiken och kommissionens strategi Från jord till bord. Jordbruksministrarna träffades för första gången sedan coronautbrottet. Flera säkerhetsåtgärder hade vidtagits på mötesplatsen.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä, som företrädde Finland vid mötet, efterlyste i likhet med många andra medlemsländer flexibilitet i miljö- och klimatåtgärderna.

”Många medlemsländer har liksom Finland goda erfarenheter av miljö- och klimatåtgärderna inom den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare. Medlemsländerna måste ges tillräcklig flexibilitet att fortsätta de åtgärder som fungerat och som är bekanta för jordbrukarna också under den kommande programperioden”, säger Leppä.

Medlemsländerna önskar också tillräckligt med svängrum när det gäller att främja miljömålen i kommissionens strategi Från jord till bord. Det finns en oro om att kostnaderna stiger och att konkurrenskraften i EU:s egen produktion försvagas i förhållande till importprodukter.

Många ministrar stöder strategins initiativ om att förbättra märkningen på livsmedelsförpackningar. Konsumenterna behöver mer information om livsmedlens hållbarhet och hälsosamhet, och samtidigt måste märkningen vara tillräckligt lätt att förstå.

”När producenterna och industrin förbättrar produktionens hållbarhet måste de också få en rättvis ersättning”, säger Leppä.

Ministrarna fick ta del av kommissionens översikt över marknadsläget inom jordbrukssektorn. Livsmedelssektorn har lyckats väl i att tackla coronapandemins utmaningar, och läget ser ljusare ut än väntat. Inom andra sektorer finns det emellertid fortfarande många utmaningar och ministrarna framförde önskemål och möjliga tilläggsåtgärder.

Ytterligare information:

Kari Valonen, lantbruksråd, tfn +358 295 162 047

Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 162 058

Mer från SLC