JSM: Finland får en gemensam upphandlingsstrategi

Finlands första nationella strategi för offentlig upphandling är klar. Strategin ger aktörer som gör offentliga upphandlingar, såsom staten, kommuner och församlingar, konkreta verktyg för hållbar upphandling. Även företag och organisationer och vi alla har nytta av upphandlingsstrategin eftersom många viktiga tjänster köps genom offentlig upphandling.

Jord- och skogsbruksministeriet främjar strategins mål om ett hållbart livsmedelssystem vid upphandling av livsmedel och mattjänster samt konsumtionen av livsmedel som producerats på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Strategin har tagits fram i samarbete med upphandlingsexperterna inom statsförvaltningen och kommunerna. I beredningsarbetet har även deltagit representanter för upphandlande enheter och anbudsgivare samt expertorganisationer som stödjer offentliga upphandlingar.

Offentlig upphandling av livsmedel har en viktig roll i utvecklingen av ett hållbart livsmedelssystem. Hållbara offentliga upphandlingar förbättrar också försörjningsberedskapen och våra självförsörjningsmål. De har också en positiv inverkan på ekonomin eftersom hållbara offentliga upphandlingar ökar sysselsättningen och stärker den regionala ekonomin.

- Vid upphandling av livsmedel och mattjänster ska man använda upphandlingskriterier som bidrar till miljövänliga goda odlingsmetoder, livsmedelssäkerhet, näringsrik kost samt djurens välbefinnande och hälsa. På detta sätt främjar vi också en hållbar nationell konkurrenskraft, försörjningsberedskap och ekologisk hållbarhet, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Den offentliga sektorn är en betydande påverkare när det gäller miljövänliga lösningar, såsom energieffektiva, koldioxidsnåla och rena lösningar.

- Vi ska följa principerna om övergripande hållbarhet vid all offentlig upphandling. På detta sätt kan Finland fungera som vägvisare för hållbar offentlig upphandling också på europeisk nivå.

Den offentliga upphandlingen och den nationella strategin stödjer Finlands mål om klimatneutralitet 2035 samt cirkulär ekonomi. Samtidigt bidrar vi till att bevara den biologiska mångfalden.

Handboken om ansvarsfull upphandling av livsmedel uppdateras

Motiva uppdaterar handboken på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet. Uppdateringen är klar före utgången av året.

Handboken beaktar bättre än tidigare kraven på hållbar utveckling och ansvarsfullhet samt hjälper de offentliga aktörerna att använda kriterierna för upphandling av olika livsmedel.

Strategin ges i form av principbeslut av statsrådet genom vilket statsrådet förbinder sig till de gemensamma målen. På den kommunala sidan fastställs strategin som en rekommendation av Kommunförbundets förbundsdelegation.

Strategin lanseras på Kommunmarknaden den 9 september 2020 kl. 12.00.

Länk till lanseringen: https://t.co/Y8288lX5BX?amp=1.

Mer information:

  • Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, 050 400 5193, satu.haapaniemi(at)mmm.fi
  • Auli Väänänen, specialsakkunnig, 050 472 1312, auli.vaananen(at)mmm.fi

Mer från SLC