JSM: Jord- och skogsbruksministeriet bereder ett stödpaket för landsbygdsföretag

På grund av den marknads- och produktionsstörning som coronaviruset orsakar bereder ministeriet under ledning av minister Jari Leppä ett stödpaket för jordbruket och livsmedelsekonomin.

Stödet ska riktas till företag som bedriver landsbygdsturism, företag som förädlar jordbruksprodukter samt till andra mikroföretag i landsbygdsliknande områden och gårdar som driver företagsverksamhet utanför jordbruket. Stöd bereds också för fiskefartyg, fiskodling och fiskförädlingsföretag. 

Närings-, trafik- och miljöcentralernas och andra finansiärers tilläggsfinansiering i coronavirusläget täcker för närvarande inte företag inom dessa branscher.

Ministeriet informerar närmare om stödåtgärderna genast när detaljerna och finansieringen har fastställts.

Ytterligare information:

Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 400 5193, fornamn.efternamn@mmm.fi

Minna-Mari Kaila, avdelningschef, tfn 0295 2013, fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC