JSM: Jordbruks- och fiskeministrarna tackade ordförandelandet Kroatien för ett gott arbete

Jordbruks- och fiskeministrarna samlades den 29 juni 2020 till sin fjärde videokonferens som också samtidigt var det sista mötet under och det kroatiska ordförandeskapet. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företrädde Finland vid mötet. På dagordningen stod lägesrapporter från det kroatiska ordförandeskapet, både om jordbruket och om fisket.

Ministrarna tackade Kroatien för det välskötta arbetet, trots mycket exceptionella omständigheter. Det kroatiska ordförandeskapet präglades av COVID-19-pandemin och dess konsekvenser för EU:s jordbruks- och fiskesektorer. Samtidigt med allt detta har Kroatien också skött förhandlingarna om den gemensamma jordbrukspolitiken genom videokonferenser och skriftliga förfaranden. Ministrarna var genomgående nöjda med Kroatiens arbete.

Minister Jari Leppä underströk den gemensamma jordbrukspolitikens flexibilitet, minskning av den administrativa bördan samt jordbrukets lönsamhet.

”Medlemsländerna ska ha svängrum att planera de strategiska planerna utifrån sina egna förhållanden. Det är hela den nya gemensamma jordbrukspolitikens kärnidé och gör politiken effektivare”, sade minister Leppä.

Enligt ministrarna är den slutliga överenskommelsen om den gemensamma jordbrukspolitiken beroende av den fleråriga budgetramen och nivån på finansieringen av jordbruket. Europeiska rådet diskuterar budgetramen nästa gång i juli. Många ministrar hänvisade också till kommissionens strategi Från jord till bord och biodiversitetsstrategi samt de ambitiösa mål som anges i dem. Den ökande ambitionen bör synas också i finansieringen.

”En jordbrukare kan inte förbättra miljön och klimatet om ekonomin går mycket på minus. Därför är de kopplade stöden viktiga för oss”, sade minister Leppä.

Tyskland som tar över ordförandeskapet har som mål att medlemsländerna ska kunna vara klara med sina ståndpunkter om GJP-reformen i oktober, varefter trepartsförhandlingarna med parlamentet och kommissionen kan inledas.

Kommissionen gav ett meddelande om fiskbeståndens tillstånd och de principer som den följer i förslagen till fiskekvoter för 2021. Ministrarna gav kommissionen brett stöd.

”Finland understöder konsekvent förslaget att fiskekvoterna fastställs i enlighet med principen om maximalt hållbart uttag samt de fleråriga planer som rör fiskbestånd och det vetenskapliga rådet”, sade minister Jari Leppä vid mötet. Enligt flera länder är det också viktigt att uppnå ett balanserat fiskeavtal mellan EU och Storbritannien.

Minister Leppä lyfte i likhet med flera andra kolleger fram behovet av snabba framsteg i förhandlingarna med Europaparlamentet om Europeiska havs- och fiskerifonden. Detta är viktigt för att det inte ska uppstå onödiga dröjsmål i finansieringen av utvecklingen av fiskerinäringens värdekedja.

Ministrarna understödde också brett kommissionens initiativ för att minska bifångster av delfiner, tumlare och andra skyddade arter inom fisket.

Ytterligare information:

Jordbruk:

Satu Haapaniemi, specialmedarbetare, tfn 050 4005 193
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 040 7518 407

Fiske:

Teppo Säkkinen, specialmedarbetare, tfn 050 5162 868
Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn 050 5298 023

Mer från SLC