JSM: Minister Leppä: Försörjningsberedskap, hållbar användning av naturresurser och utveckling av naturturismen är starka fokusområden i tilläggsbudgeten

Regeringen fattade den 2 juni 2020 beslut om den fjärde tilläggsbudgeten 2020.
- Naturresurssektorn har en stor roll i att återuppbygga ekonomin och skapa en hållbar tillväxt. Coronakrisen har också visat hur viktigt det är med en inhemsk matproduktion och försörjningsberedskap, säger jord- och skogbruksminister Jari Leppä.

I den fjärde tilläggsbudgetpropositionen 2020 har regeringen anvisat stimulansanslag till flera av jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområden. Målet med Gårdsbrukets utvecklingsfonds (Makera) ytterligare kapitalisering på 70 miljoner euro är att trygga fortsatta investeringar inom jordbruket. I tilläggsbudgeten avsätts också medel för bland annat Forststyrelsens naturturism, fiskerinäringen, digitaliseringen och vattendragsprojekten. Det är fråga om projekt av investeringskaraktär som ökar sysselsättningen under byggnadstiden, förbättrar produktiviteten och skapar en grund för att andra näringar ska fungera.

Genom Makeras kapitalisering tryggas försörjningsberedskapen och investeringarna på landsbygden

Genom Makeras kapitalisering på 70 miljoner euro stöds jordbrukets investeringar som främjar försörjningsberedskapen och självförsörjningsgraden. Investeringsunderstöden har en mycket central roll eftersom upp till två tredjedelar av investeringarna inte skulle genomföras utan understöden. De gårdar som fått investeringsstöd sysselsätter mer än gårdarna i genomsnitt. I och med strukturutvecklingen anlitar gårdarna också mer avlönad arbetskraft. Vidare sysselsätter jordbruket indirekt andra sektorer när det gäller inköp av varor och tjänster i planerings- och genomförandefasen. Investeringarna bidrar också till miljöns tillstånd, djurens välbefinnande och användningen av förnybar energi, vilket också stödjer regeringens mål att sluta använda fossila bränslen.

- Regeringens starka budskap särskilt nu är att investeringarna är en central del av den ekonomiska återhämtningen. Genom Makeras kapitalisering stöds strukturutvecklingen och sysselsättningen på hela landsbygden. Nu, om någonsin, behöver vi goda nyheter om nya arbetsplatser och ny produktion, säger minister Leppä.

Sysselsättningen på landsbygden förbättrar man också genom bättre tillgång på säsongsarbetskraft och stödet för sysselsättning av unga. Statsunderstödet för 4H-verksamheten ökas med 0,3 miljoner euro. Det ökade understödet avsätts bland annat för att trygga tillgången på råvaror för företag som förädlar skogsbär, tillgången på inhemsk säsongsarbetskraft på trädgårdsodlingar samt för att trygga sysselsättningen bland unga.

Försörjningsberedskapen säkerställs också genom satsningar på jordbruksrådgivning. Coronakrisen har gett många näringsgrenar upphov till att se över sin produktion. Rådgivningen ska säkerställa att lantbruksföretagen har tillgång till all den information som krävs för att de ska kunna återhämta sig från krisen och planera produktionen i enlighet med den. För rådgivningen anvisas 0,5 miljoner euro i statsunderstöd.

För Livsmedelsverkets omkostnader anvisas 125 000 euro som täcker inköp av den apparatur och utrustning som krävs för testning av virusprover på grund av COVID-19 i Livsmedelsverkets laboratorium.

Inhemsk naturturism och jakt och fiske ska stärkas

För åtgärder som bidrar till Forststyrelsens naturturism anvisas 3,1 miljoner euro. Åtgärderna gäller i synnerhet att underhålla utflyktsvägar och reparera konstruktioner som används för rekreation och turism samt för att förbättra parkeringsområden, infartsleder och terrängtrafikleder, såsom snöskoterleder.

För främjande av vilthushållningen beviljas 1,8 miljoner euro. Av denna summa är en del anslag för 2021 som baserar sig på regeringsprogrammet, men som tidigareläggs. Ytterligare anvisas det 0,2 miljoner euro för tidigareläggning av programmet för fisketurism.

Tillägget påskyndar det pågående projektet SOTKA som stödjer projekt för att restaurera och anlägga våtmarker i hela landet. Genom projektet förbättrar man livsmiljöerna för hotade viltfåglar och effektiviserar vattenskyddet. Vandringsfiskprogrammet får 3,0 miljoner euro i tilläggsfinansiering. Projekten för våtmarker och vandringsfisk förbättrar verksamhetsförutsättningarna för jakt och fiske och har under projekttiden en sysselsättande effekt.

En miljon euro anvisas för investerings- och produktutvecklingsunderstöd till fiskförädlingsindustrin i syfte att öka användningen av underutnyttjade inhemska fiskresurser. Understöden bidrar till att fiskerinäringens värdekedja återhämtar sig från coronakrisen genom ett snabbare marknadstillträde för nya inhemska fiskeriprodukter och en snabbare återhämtning av marknaden för inhemsk fisk.

- Åtgärderna hjälper att utveckla den inhemska naturturismen. Säkra utflyktsvägar och livskraftiga vilt- och fiskbestånd skapar en grund för upplevelserna. Tilläggsanslaget för utveckling av nya fiskeriprodukter stödjer regeringens mål att öka konsumtionen av inhemsk fisk, säger minister Leppä.

Produktionen av biogas stöds och digitaliseringen påskyndas

Användningen av förnybar energi stimuleras genom att 0,6 miljoner euro anvisas för ett rådgivningsprojekt som hänför sig till att främja biogasproduktionen. Rådgivningen effektiviserar genomförandet av det biogasprogram som är under beredning och för vilket det redan har reserverats anslag i årets budget.

Digitaliseringen påskyndas både genom att användningen av laserskanningsmaterial effektiviseras och bostadsdatasystemet slutförs. Det mer detaljerade laserskanningsmaterialet ger ny information om skogar och markanvändning och kan också användas när det gäller att planera infrastrukturen, anpassa sig till och bekämpa klimatförändringen samt främja vattenskyddet och trygga naturens biologiska mångfald. Informationsplattformen och de nya metoderna gör behandlingen av data effektivare inom de olika förvaltningsområdena. För detta anvisas 2,0 miljoner euro.

För att slutföra bostadsdatasystemets fas 1 anvisas 3,5 miljoner euro. I bostadsdatasystemet samlas uppgifter om ägande, pantsättning och begränsningar i fråga om aktielägenheter, såsom bostäder och bilplatser. När en aktielägenhet har en elektronisk ägarteckning ersätter den aktiebrevet i pappersform vid byte av aktielägenheter och som säkerhet för lån. Systemet förväntas förbättra produktiviteten med flera miljoner euro.

- Digitaliseringens betydelse för den ekonomiska tillväxten och för kostnadseffektiva offentliga tjänster är obestridlig. Uppdaterade och heltäckande informationsplattformar möjliggör ny affärsverksamhet och ökar produktiviteten. Att vi utvecklar bostadsdatasystemet och börjar använda laserskanningsmaterialet svarar mot dessa behov, säger minister Leppä.

Satsningar på vattendragsprojekt, översvämningsskydd och dammsäkerhet

För dammsäkerhet och automatisering av grundvattenstationer beviljas ett tillägg på 5,0 miljoner euro. Av tillägget är 4,1 miljoner euro avsett för att genomföra projekt för grundlig förbättring av sådana vattenkonstruktioner som staten ansvarar för.

Genom projekten förbättras dammsäkerheten och beredskapen inför extrema klimat-och vattenförhållanden, minskas de risker som konstruktioner i dåligt skick medför och förbättras konstruktionernas funktion och användning. Genom projekten minskar man det eftersatta underhållet av vattenkonstruktioner, förbättrar verksamhetsbetingelserna för jordbruksnäringen i områdena och sköter översvämningsskyddet i områdena.

För utveckling av automatiseringen av grundvattenstationerna och uppföljning av grundvattenhöjden i realtid anvisas 0,9 miljoner euro. Avsikten är att uppföljningen av grundvattnets höjd ska utvecklas så att den är kontinuerligt uppdaterad, automatisk och tillförlitlig. Vintrarna utan tjäle som följt efter torkan under de senaste åren leder till akut behov av förbättrad uppföljning av grundvattnet i Södra Finland. En omfattande automatisering av övervakningsnätet behövs för att man ska kunna förbereda sig på de utmaningar till följd av klimatförändringen som gäller grundvattenresursernas tillräcklighet.

För vattenhushållningsprojekt beviljas 3,8 miljoner euro. Av tillägget är 3,0 miljoner euro avsett för understödjande av projekt som gäller skydd mot översvämningar och restaurering av vattendrag och som ska inledas med snabb tidtabell. Genom projekten förbättras vattendragens tillstånd och hanteringen av översvämningsrisker i synnerhet i områden med betydande översvämningsrisk. Projekten för restaurering av vattendrag förbättrar också områdenas rekreationsanvändning och jordbruk och har under genomförandetiden en sysselsättningsfrämjande effekt.

Den rekordstora mängden snö har i vår orsakat svåra översvämningar i Norra Finland. För att täcka kostnaderna för beredskapen och hanteringen av situationen har regeringen beslutat höja stödet för projekt som gäller skydd och bekämpning av översvämningar med 0,8 miljoner euro.

Mer information:

Jukka Nummikoski, ekonomidirektör, tfn 0295 16 2022, fornamn.efternamn@mmm.fi
Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 400 5193, fornamn.efternamn@mmm.fi
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC