JSM: Närmare information om inresa för och antal säsongsarbetare inom naturresurssektorn


Jord- och skogsbruksministeriet 7.5.2020 16.42 | Publicerad på svenska 8.5.2020 kl. 12.31

Jord- och skogsbruksministeriet, inrikesministeriet och social- och hälsovårdsministeriet informerade den 6 maj 2020 om riktlinjerna för att trygga tillgången på säsongsarbetskraft. Regeringen tillåter från och med den 14 maj inresa för 3 000 personer från länder utanför EU, utöver de 1 500 personer som det tidigare har fattats beslut om. Fram till dess gäller kvoten på 1 500 personer.

I fråga om utländska säsongsarbetare som är nödvändiga med tanke på försörjningsberedskapen samt jordbruket, trädgårdsodlingen, skogsbruket och fiskerinäringen innebär riktlinjerna att

- säsongsarbetare som är EU-medborgare får från och med den 14 maj resa in till landet på samma sätt som andra pendlare. EU-medborgare som kommer till Finland för att säsongsarbeta ska vid ankomsten visa upp ett arbetsavtal eller ett intyg som visar ett motsvarande anställningsförhållande. Också skyldigheten att ordna förhållanden som motsvarar karantän för en arbetstagare i 14 dygn kvarstår.

- Säsongsarbetare som är tredjelandsmedborgare (till exempel Ukraina, Vitryssland, Thailand) får resa in till landet om både tillstånden för inresa och arbete är i skick och om arbetstagaren har arbetsgivarens motiveringsblankett om nödvändig inresa.

- Migrationsverket fattar beslut om och behandlar största delen av säsongsarbetarnas tillståndsärenden. Det slutliga beslutet om inresa tas av Gränsbevakningsväsendet. En förutsättning för inresa är fortfarande att det ordnas förhållanden som motsvarar karantän i 14 dygn.

- Migrationsverket fortsätter behandlingen av inlämnade tillståndsansökningar. Behandlingen av ansökningarna sker enligt den tidpunkt för arbetsstarten som anges i den ursprungliga ansökan.

Kvoten på 1 500 arbetstagare tillämpas inte längre efter den 13 maj

Jord- och skogsbruksministeriet bedömer att kvoterna på 1 500 och 3 000 säsongsarbetare möter det behov av nödvändig arbetskraft som framgick av ministeriets enkät i april. Jord- och skogsbruksministeriet tillämpar alltså inte längre efter den 13 maj listan på 1 500 arbetstagare. Gränsbevakningsväsendet följer upp antalet personer som kommer från tredjeländer, i synnerhet sådana som arbetar i kritiska arbeten inom den primära jordbruksproduktionen, trädgårdsodlingen och skogsbruket. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsövergripande tjänstemannaarbetsgrupp följer upp och bedömer läget och vidtar åtgärder vid behov.

Jord- och skogsbruksministeriet svarar inte för researrangemangen eller står för resekostnaderna, men uppmuntrar till att i första hand använda direkta flyg från ursprungslandet till Finland. För att undvika onödiga resor är det bra att också arbetsavtalen gäller i minst tre månader.

Riktlinjerna för inresa för utländska säsongsarbetare som behövs vid skördetiden samt bärplockare utarbetas i maj. Beredningen sker i samarbete med olika myndigheter och branschorganisationer och i beredningen beaktas tillgången på inhemsk arbetskraft. Information om detta kommer att ges senare i maj.

Ministeriet betonar anlitandet av inhemsk säsongsarbetskraft inom jord- och skogsbruket samt trädgårdsodlingen.

För att trygga tillgången på inhemsk säsongsarbetskraft bereder regeringen bland annat en tidsbunden höjning av det skyddade beloppet av utkomstskyddet för arbetslösa samt en utvidgning av möjligheterna att tillämpa rörlighetsunderstöd enligt lagstiftningen om utkomstskydd för arbetslösa för viss tid. Social- och hälsovårdsministeriet informerar närmare om dessa ändringar.

Länk till ofta ställda frågor

Mer information:

Veli-Pekka Reskola, överinspektör, tfn 0295 16 2193

Antonia Husberg, lantbruksöverinspektör, tfn 0295 16 2033

Sanna Paanukoski, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2449 (skogsbruk)

fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC