JSM: Nivåerna för stödet för växthusproduktion i Södra Finland och det nordliga stödet för dikor och tjurar fastställda

Regeringen fastställde i dag nivåerna för det nationella stödet till södra Finland för växthusproduktion samt det nationella nordliga stödet för dikor och tjurar 2020. I Södra Finland uppgår det nationella stödet för växthusproduktion till sammanlagt 10,05 miljoner euro.

I Södra Finland betalas stödet enligt växthusarealen för trädgårdsväxter, det vill säga 3,2 euro per m2 när det gäller kort odlingsperiod (2 - 7 mån) 8,9 euro per m2 i fråga om lång odlingsperiod (över 7 mån). Stödnivåerna är något lägre än den uppskattade nivån eftersom växthusarealen är något större än beräknat. Nivån för det nordliga stödet för växthusproduktion (3,5 euro/m2 för kort odlingsperiod och 9,4 euro/m2 för lång odlingsperiod) ändras inte.

Stödet för dikor och dikokvigor 2020 höjs med 32 euro per djurenhet. Den nya stödnivån är 347 – 683 euro per djurenhet inom de olika delområdena av C-området. Stödet för tjurar höjs samtidigt med 14 euro per djurenhet. Den nya stödnivån är således 581 – 1 101 euro per djurenhet.

Eftersom det totala EU-stödet inte kan ökas är avsikten att överföra medel till EU-bidraget för proteingrödor från stödet för dikor och tjurar som helfinansieras av EU. Denna sänkning av EU-stödet för dikor och tjurar kompenseras genom en ökning av det nordliga stödet.

Ytterligare information:

Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2347

Pekka Pihamaa, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2289

Veli-Pekka Reskola, överinspektör, tfn 0295 16 2193

fornamn.efternamn@mmm.fi

www.mmm.fi

Mer från SLC