JSM: Nya villkor och mer finansiering för temporärt stöd till företag inom primär jordbruksproduktion

Statsrådet fattade vid sitt sammanträde torsdagen den 29 oktober beslut om ett förnyat temporärt stöd till primärproduktion. Nu är det möjligt att rikta mer stöd till primärproduktionsföretag som drabbats av coronavirussjukdomen covid-19. Den övre gränsen per stödmottagare har höjts, vilket ska bidra till att företagen behandlas jämlikt på det sätt som riksdagen förutsätter. Ansökningsomgången börjar den 4 november efter att kommissionen godkänt ändringarna. Då ska också de nya stödvillkoren tillämpas. I övrigt fortsätter ansökan om stöd på samma sätt som hittills.

Effekterna av covid-19 lindras inom primärproduktionen genom stöd till fiskerinäring samt landsbygds- och primärproduktionsföretag. Stödet till primärproduktionen är avsett för företag som är verksamma inom sektorn och som direkt drabbats av covid-19. Sådana är till exempel specialiserade gårdar, rengårdar och trädgårdsföretag som säljer sina produkter direkt till restauranger eller andra köpare och som råkat i ekonomiska svårigheter på grund av att produktefterfrågan avstannat eller väsentligt minskat på grund av coronapandemin. Pälsdjursnäringen befinner sig i svårigheter särskilt på grund av att det varit svårt att ordna pälsauktioner.

Statsrådet beslutade höja den övre gränsen för det företagsspecifika stödet till primärproduktionsföretag till 80 000 euro. I våras var den övre gränsen 10 000 euro per företag. I synnerhet för företag som haft stora personalkostnader eller fasta kostnader har stödet inte gett någon större effekt. Den nedre gränsen sänks till 2 000 euro i stället för tidigare 5 000 euro. Efter att kommissionen förlängde det temporära undantaget för statligt stöd med ett halvt år beslutade statsrådet att förlänga stödets giltighetstid till den 30 juni 2021.

Stödet beräknas utifrån företagens fasta kostnader och beviljas inte för investeringar eller produktionsinsatser. Enligt den nu gjorda ändringen kan man undantagsvis godkänna kostnader för anskaffning av foder som är nödvändiga för att värna om produktionsdjurens hälsa och trygga företagets fortsatta verksamhet.

"Det är mycket viktigt att primärproduktionen nu kan få mer stöd. Detta hjälper i synnerhet stora producenter som också har höga fasta kostnader. Vi vill stödja alla primärproduktionsföretag och därför är detta stöd väldigt nödvändigt. När den nedre gränsen nu ligger på 2 000 euro, kan vi också beakta småföretagare som likväl har lidit ekonomiska förluster till följd av coronakrisen", säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

I samband med godkännandet av det allmänna kostnadsstödet förutsatte riksdagen att stödinstrumenten för den primära jordbruksproduktionen, som inte omfattas av det allmänna kostnadsstödet, justeras så att de motsvarar villkoren för det allmänna kostnadsstödet. I den femte tilläggsbudgeten beviljade riksdagen 30 miljoner euro för det temporära stödet till primärproduktionen för att bland annat kunna höja den övre gränsen och sänka den nedre gränsen för stödet och på så sätt förbättra företagens jämlikhet. På grund av primärproduktionens särdrag var det ursprungligen inte möjligt att inkludera den i det allmänna kostnadsstödet.

Statsrådet gav också ett uttalande i samband med det temporära stödet för primärproduktion. Enligt uttalandet förutsätter förordningen inte att den verksamhet som fått stöd enligt förordningen nödvändigtvis fortsätter som sådan, utan att företaget med fog kan ändra företagsverksamhetens innehåll, produktionsinriktning eller omfattning. Företaget kan också upphöra med produktionen efter stödperiodens utgång.


Mer information:

Ministerns specialmedarbetare Satu Haapaniemi tfn 0295 162 058, e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

Lantbruksråd Arja-Leena Kirvesniemi tfn 0295 162 191, e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC