JSM: Pilotförsök med laserskanningsdata fick en miljon euro

Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat sammanlagt en miljon euro för fyra projekt som effektiviserar användningen av data från det nationella laserskanningsprogrammet. Projekten ska förbättra vattenhanteringen och identifieringen av markytans egenskaper, bedömningen av skogarnas struktur, annan biologisk mångfald och skogsvägarnas skick samt den automatiska identifieringen av arkeologiska objekt med hjälp av laserskanningsdata.

– De fyra projekten beskriver väl bredden på de förslag som vi fick in vid projektefterlysningen. Vi tog emot sammanlagt 18 ansökningar, men bara fyra av dem fick finansiering. Många bra projekt blev utan pengar, säger forstrådet Niina Riissanen.

Syftet med finansieringen är att förbättra användningen av data från det nationella laserskanningsprogrammet och ge ny exakt information för förvaltningen, enskilda människor och hela samhället. Samtidigt ville man förbättra den digitala och tekniska kompetensen inom den offentliga sektorn samt utveckla samarbetet mellan den offentliga sektorn och den privata sektorn.

Alla projekt ska genomföras av ett brett konsortium som består av flera organisationer. Ett av urvalskriterierna var därför omfattningen och mångsidigheten hos det samarbetsnätverk som genomför projektet. Andra kriterier var nyhetsvärde, tillämplighet och reproducerbarhet, genomslagskraft samt hur väl projektet uppfyller regeringsprogrammets mål.

För projekten beviljades sammanlagt en miljon euro som kommer från statens fjärde tilläggsbudget. Projekten genomförs 2021 - 2022.

Laserskanningsdata är mer exakt än tidigare

Den nationella laserskanningen ger exakt tredimensionell information om markytan, både om ytans form och om de objekt som finns ovanför markytan. Finland har i programmet delats in i på förhand fastställda geografiska områden som laserskannas regelbundet i enlighet med en på förhand överenskommen årscykel.

Från och med 2020 sker laserskanningen med en punktdensitet där varje kvadratmeter får fem laserpunkter. Punktmolnets densitet är således nu tiofaldig jämfört med tidigare.

Laserskanningsmaterialet har redan länge använts bland annat för att producera terrängmodeller, kartor över översvämningsrisker och uppgifter om skogstillgångar.

Projektefterlysning

• Ministeriets pressmeddelande 24.8.2020: En ansökan om finansiering för projekt som effektiviserar användningen av laserskanningsdata är nu öppen


Mer information:

Niina Riissanen, forstråd, tfn 0295 162 339, niina.riissanen(at)mmm.fi

Mer från SLC