JSM: Regeringen fastställde nationella jordbruksstöd 2020

Regeringen tog i dag den 16 januari beslut om de viktigaste nationella stöden till jordbruket och trädgårdsodlingen 2020. Till de stöd som regeringen nu fastställde hör nordligt stöd, nationellt stöd till Södra Finland och nationellt stöd för sockerbeta.

Det nationella produktionsstödet 2020 uppgår sammanlagt till ca 319 miljoner euro. Det anvisade anslaget är lika stort som 2019. Av den totala stödsumman upptar nordligt stöd ungefär 93 procent och nationellt stöd till Södra Finland cirka fem procent. Övriga nationella stöd upptar lite under två procent av stödsumman, av vilken största delen används för stödet för sockerbeta.

De nationella jordbruksstöden kompletterar EU:s gemensamma stödsystem. EU:s jordbrukspolitik har stränga gränser för användningen av de nationella jordbruksanslagen. Stöden får inte snedvrida konkurrensen på EU:s gemensamma marknad. Finlands nationella stödformer som EU-kommissionen har godkänt bygger på våra nordliga produktionsförhållanden och höga produktionskostnader som följer av dem.

Jordbruksstöden har en väldigt stor betydelse för gårdarnas lönsamhet och därigenom för bevarandet av den inhemska matproduktionen. Utan stöd skulle primärproduktionen ske i en mycket mindre skala och vara kraftigt koncentrerad eftersom marknadsinkomsten inte alltid täcker produktionskostnaderna.

Stödbeloppen delas på samma sätt som tidigare, det nationella stödet till Södra Finland fortsätter att minska i enlighet med EU-kommissionens riktlinjer

Det nordliga stödet minskar med cirka 1,5 miljoner euro jämfört med 2019. Anslaget för nationellt stöd till södra Finland minskar med cirka 3 miljoner euro i enlighet med EU-kommissionens fastställda stödprogram. I stöd för sockerbeta betalas i hela landet 350 euro per hektar på samma sätt som tidigare.

Över hälften av det nordliga stödet, det vill säga cirka 160 miljoner euro, går till produktion av mjölk. Det totala stödbeloppet för mjölk har legat på denna nivå redan i flera års tid. Stödet per liter har preciserats årligen enligt utvecklingen av den producerade kvantiteten. Genom den post som betalas för mjölk i efterskott i början av 2021 ser man till att anslaget används fullt ut.

Nationellt stöd till Södra Finland betalas för svin- och fjäderfäskötseln samt trädgårdsodlingen enligt Europeiska kommissionens beslut. Stödbeloppen sjunker årligen enligt stödprogrammet. Det från produktionen frikopplade djurspecifika stödet till svin- och fjäderfäskötseln minskar med cirka 26 procent jämfört med 2019. När det gäller stödet för växthusproduktion ligger de arealbaserade stöden på en högre nivå än 2019 eftersom den totala stödberättigande totalarealen har minskat. I fråga om lagringsstöd för trädgårdsodling är stödnivåerna desamma som 2019. Det gällande programmet som kommissionen godkänt och som handlar om nationellt stöd till Södra Finland gäller fram till utgången av 2020. Beredningen av stödsystemet efter 2020 fortsätter.

På grund av att besluten på EU-nivå har dragit ut på tiden börjar man tillämpa de nya stödinstrumenten och -villkoren dock tidigast från ingången av 2022. Planeringen av den helhet som utgörs av EU-stöd och nationella stöd sker i brett samarbete. Detta i syfte att se till att möjligheterna att utveckla de olika driftsinriktningarna i olika områden är så harmoniska som möjligt.

Inga ändringar i nordliga stöd för nötkreatur och nordliga arealbaserade stöd 

Bidragen för dikor och dikokvigor, bidragen för slaktkvigor samt för tackor och hongetter sänks jämfört med 2019. Orsaken till minskningen är att den särskilda höjningen av stödnivån 2019 inte längre tillämpas. Stödnivåerna hålls alltså på 2018 års nivå. Bidraget för tjurar och stutar ligger på 2019 års nivå för att stödnivån inom det nordliga stödområdet ska hållas minst på samma nivå som inom AB-området i Södra Finland, med beaktande även av det bidrag för nötkreatur som helfinansieras av EU.

När det gäller från produktionen frikopplat nordligt stöd för svin- och fjäderfäskötseln är stödnivån cirka 5 procent lägre för de mindre referenskvantiteterna, det vill säga under 200 djurenheter, jämfört med år 2019. Stödnivån för referenskvantiteter som överskrider taket sjunker mest och stödnivån ligger kalkylmässigt på samma nivå som i Södra Finland. Referenskvantiteterna, beräknade i djurenheter, fastställdes gårdsspecifikt för gris- och fjäderfäuppfödare när ett frikopplat stöd infördes 2009. Då beslutades det att i området för nordligt stöd ska stödet fastställas enligt gårdsstorleken.

Nordligt stöd betalas 2020 för samma grödor som 2019. Stödnivån för det nordliga hektarstödet för sockerbeta, stärkelsepotatis och frilandsgrönsaker sjunker från föregående år när den särskilda stödhöjningen 2019 inte längre tillämpas. Stödnivåerna för övriga produkter hålls på 2019 års nivå.  Stödnivån för det allmänna hektarstödet och det nordliga hektarstödet till unga jordbrukare ligger på samma nivå som 2019. Enhetsstöden inom det nordliga stödet för växthusproduktion är högre än 2019 på grund av ändrade odlingsarealer och balansen mellan stödområdena.

Ytterligare information:
Martti Patjas, konsultativ tjänsteman, tfn  0295 16 2474
Mika Survonen, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2215
Veli-Pekka Reskola, överinspektör, tfn 0295 16 2193
Pekka Pihamaa, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2289
Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2347

Mer från SLC