JSM: Slutliga nivåer för EU:s direktstöd 2019 fastställda

Regeringen fastställde i dag de slutliga nivåerna för direkta jordbruksstöd som helfinansieras av EU. Till direktstöden hör är grundstöd, förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare samt produktionskopplade bidrag för nötkreatur, får och getter samt bidrag för jordbruksgrödor för vissa specialväxter. Livsmedelsverket börjar betala ut stöden den 11 juni. EU:s direktstöd 2019 uppgår till sammanlagt cirka 520 miljoner euro. Av denna summa betalades ut en stor del i december i fjol.

Slutposten betalas ut nu i juni, det vill säga cirka fem procent av grundstödet, förgröningsstödet och EU-stödet till unga jordbrukare samt av bidraget för jordbruksgrödor. Grundstödet betalas på basis av storleken på den fastställda stödrättigheten. Stödrättighetens storlek i det södra stödområdet AB är nu 124,39 euro per hektar och i det norra stödområdet C 108,14 euro. Förgröningsstödet är 75,13 euro per hektar i stödområde AB och 65,37 euro per hektar i stödområde C. Stödnivån för EU-stödet till unga jordbrukare är fortfarande 54,30 euro per hektar i hela landet.

Produktionskopplade bidrag

I produktionskopplade bidrag kan betalas ut sammanlagt 102,7 miljoner euro: 54,2 miljoner för nötköttsproduktion, 32 miljoner för mjölkproduktion, 2,8 miljoner för får- och getköttproduktion och 13,7 miljoner euro för vissa åkergrödor. I nötkreatursbidrag betalades ut cirka 70 procent och i bidraget för jordbruksgrödor cirka 95 procent i december 2019. Får- och getbidraget betalas i en post i juni.

Bidragsnivåerna har beräknats genom att man dividerat maximibeloppet för varje åtgärd med den stödberättigande arealen eller det genomsnittliga antalet djur under stödåret. Uppgifterna om nötkreatur, får och getter som omfattas av bidraget baserar sig på uppgifterna i djurregistret. Det genomsnittliga antalet djur beräknas så att de dagar som gett rätt till stöd under djurens besittningstid räknas ihop och summan divideras med 365.

Före utbetalningen minskas bidragen genom en mekanism för finansiell disciplin. Den bortfallande delen går till en krisfond som finansierar beredskapen för EU:s gemensamma jordbrukspolitiska kriser. Procentsatsen fastställs årligen. År 2019 är procentsatsen 1,441101. Avdraget görs på det belopp av det sammanlagda beloppet av EU-finansierade direktstöd som överskrider 2 000 euro. Det stödbelopp som minskats på grund av mekanismen för finansiell disciplin betalas tillbaka till jordbrukarna följande år om krisfondens medel inte använts. Till följd av att maximibeloppet av direktstöden överskrids görs före utbetalningen också en så kallad schablonmässig minskning.

I tabellen nedan visas maximibeloppet för varje produktionskopplat bidrag och den slutliga enhetsnivån 2019.

EU:s produktionskopplade bidrag

Maximalt belopp miljoner euro

Euro/djur eller hektar

Mjölkkor, stödområde AB, övriga områden

30,50

598,00

Mjölkkor, åländska fastlandet

1,14

708,20

Mjölkkor, stödområde AB, yttre skärgården

0,36

1 088,50

Dikor och dikokvigor, åländska fastlandet, det övriga stödområdet AB

8,40

373,20

Dikor och dikokvigor, stödområde AB, yttre skärgården

0,85

578,00

Dikor och dikokvigor, stödområde C

8,85

170,60

Tjurar och stutar, stödområde AB, övriga områden

13,70

506,00

Tjurar och stutar, åländska fastlandet

0,60

520,00

Tjurar och stutar, stödområde AB, yttre skärgården

0,50

1 239,00

Tjurar och stutar, stödområde C

20,28

165,80

Slaktkvigor

1,00

176,50

Skärgårdskvigor

0,15

620,00

Tackor, stödområde AB, övriga områden

1,00

52,20

Tackor, åländska fastlandet

0,30

106,50

Tackor, stödområde AB, yttre skärgården

0,20

133,50

Hongetter

0,20

95,50

Slaktlamm och killingar

1,10

28,80

Proteingrödor

6,30

89,20

Råg

1,50

39,10

Sockerbeta

1,00

94,60

Stärkelsepotatis

3,70

548,00

Frilandsgrönsaker

1,20

132,60

Sammanlagt

102,83

Mer information:

Pirjo Kuusela, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2138

Auli Nurmi, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2304

Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2248

e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC