JSM: Stödnivåerna för lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2019 har fastställts

Statsrådet har beslutat om nivåerna för lagringsstöd för trädgårdsprodukter i Södra Finland. När det gäller maskinellt avkylda lager uppgår lagringsstödet till 5,20 euro per kubikmeter och i fråga om andra lager till 3,20 euro per kubikmeter. Samtidigt ska det högsta taket för lagringsstödet höjas för att betalningsfullmakten för det nationella stödet till Södra Finland ska kunna tillämpas så fullt ut som möjligt.

Stödnivån ses alltid över i början av följande år efter att antalet faktiska enhetskvantiteter har fastställts. För lagringsstödet för trädgårdsprodukter har bestämts ett högsta tak såväl nationellt som genom EU-beslut. För att taken inte ska överskridas, är man tvungen att sänka enhetsstödet för 2019.

Den lagrade mängden trädgårdsprodukter 2019 var något större än tidigare.

Beslutet har inte några direkta statsfinansiella konsekvenser eftersom beslut om stödets maximala belopp fattas separat i samband med att stödformen godkänns. I lagringsstöd 2019 betalas i Södra Finland uppskattningsvis sammanlagt 0,73 miljoner euro.

Det nationella stödet till södra Finland som helfinansieras nationellt är en stödform som är anpassad till EU:s gemensamma jordbrukspolitik. De kompletterar EU:s stödsystem (EU:s direkta stöd, kompensationsersättningar, miljöersättningar och ersättningar för djurens välbefinnande) och säkrar jordbrukets och trädgårdsodlingens verksamhetsbetingelser och lönsamhet samt landsbygdens livskraft.

Ytterligare information:

Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2347, juha.vanhatalo(at)mmm.fi
Pekka Pihamaa, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2289, pekka.pihamaa(at)mmm.fi
Veli-Pekka Reskola, överinspektör, tfn 0295 16 2193, veli-pekka.reskola(at)mmm.fi

Mer från SLC