JSM: Tilläggsstöd för utveckling av glesbygden

Regeringen föreslår i den kompletterande budgeten för 2021 en anslagsökning på 8 miljoner euro för att utveckla livskraften och välfärden i glesbygden. För utveckling av glesbygden föreslås ett anslag på sammanlagt 12 miljoner euro för 2021.

Med anslaget kan finansieras bland annat den parlamentariska glesbygdsarbetsgruppens handlingsprogram samt de åtgärder och försöksprojekt som ingår i det. Arbetsgruppen har som mål att stärka livskraften i glesbygden bland annat genom försök. De första försöksprojekten är tänkta att köra igång i början av 2021.

Glesbygden täcker en stor del, det vill säga över 68 procent, av Finlands areal. Området är nationellt betydande eftersom det hyser största delen av de materiella och immateriella råvarorna i Finlands natur. På glesbygden finns dock många utmaningar som beror på långa avstånd och gles bebyggelse. Cirka 5 procent av befolkningen bor permanent i glesbygden.

Den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden

Regeringen enade om kompletteringar i budgetpropositionen för 2021 (pressmeddelande 19.11.2020)

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021


Ytterligare information:

Satu Haapaniemi, specialmedarbetare, tfn 050 400 5193

Christell Åström, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2033

Auli Sihvola, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2442

Mer från SLC