JSM: Utkast till lag om stöd för beskogning av impedimentmark på remiss

Jord- och skogsbruksministeriet ber att få utlåtanden om utkastet till regeringens proposition som gäller stöd för beskogning av impedimentmark. Enligt propositionen kan privata markägare på vissa villkor få stöd för beskogning av trädlösa områden. Områden som ger rätt till beskogningsstöd är åkerskiften som är olämpliga för jordbruk och gamla torvutvinningsområden som inte längre används.

Utkastet till regeringsproposition hänför sig till det omfattande åtgärdspaketet för klimatåtgärder som gäller markanvändningssektorn enligt riktlinjerna i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Åtgärderna minskar utsläpp av växthusgaser från jord- och skogsbruket och den övriga markanvändningssektorn samt bevarar och stärker skogarnas kolupptag och kollager med beaktande av den övergripande hållbarheten. Ett sätt att öka kolupptaget är att öka skogsarealen.

"Målet med stödet är enligt regeringsprogrammet att stärka kolsänkor. Områden som inte omfattas av stödsystemet är de områden som är viktiga med tanke på aktiv matproduktion och naturens biologiska mångfald, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Enligt regeringens proposition ska stöd beviljas för beskogning av åkerskiften som är olämpliga för jordbruk och torvutvinningsområden som inte längre används. Avsikten är inte att beskoga åkrar som används aktivt för odling. Ett villkor för stödet är att åkerarealen inte har fått jordbruksstöd efter 2019. Stöd beviljas inte för beskogning av områden med betydande miljö- och naturvärden, såsom ängar, svedmarker, torrängar och hagmarker. Inte heller områden som räknas som skogsmark ger rätt till stöd.

Beskogningsstöd ska sökas hos Skogscentralen och stödsystemet avses träda i kraft vid ingången av 2021. Beskogningsåtgärder får inte inledas innan stödbeslutet har fattats. Stödet som består av en fast kostnadsersättning och ett skogsvårdsarvode baserar sig på genomsnittliga kalkylerade kostnader per hektar. Skyldigheten att vårda beskogade områden och bevara dem som skogsmark varar i 10 år.

Begäran om utlåtande PDF 537kB

Utkast till regeringens proposition PDF 384kB

Mer information om klimatåtgärderna inom markanvändningssektorn

Ytterligare information:
Kaisa Pirkola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2350
Maija Kaukonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 16 2153
Marja Hilska-Aaltonen, forstråd, tfn 0295 16 2447
e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC