JSM: Utkastet till förordning som gäller klimatåtgärder inom markanvändningssektorn på remiss

Jord- och skogsbruksministeriet har sänt på remiss ett förslag till förordning som gäller klimatåtgärder inom markanvändningssektorn. Utkastet till statsrådets förordning gäller användningen för olika ändamål av det anslag som i de årliga statsbudgetarna anvisats för övergripande klimatåtgärder inom markanvändningssektorn. Utlåtanden tas emot fram till den 11 november 2020.

För att målet om ett klimatneutralt Finland 2035 ska nås krävs det förutom att de fossila utsläppen minskas också att utsläppen från jord- och skogsbruket och annan markanvändning minskas samt att kolsänkorna och kollagren bevaras och stärks. Dessa mål genomförs genom den omfattande helhet av klimatåtgärder inom markanvändningssektorn som ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

- Jord- och skogsbruk är de sektorer som ger oss lösningar för att vi ska uppnå våra klimatmål. Inom dessa sektorer kan vi öka upptaget och minska markutsläppen av kol . För att vi ska lyckas behöver vi samarbetande aktörer inom både den privata och den offentliga sektorn. Förslaget till förordning skapar en grund för praktiska klimatåtgärder inom markanvändningssektorn, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Anslaget ska användas för att finansiera projekt och åtgärder som

• minskar utsläppen av växthusgaser inom jord- och skogsbruket och annan markanvändning

• bevarar och stärker kolsänkorna och kollagren

• främjar jord- och skogsbrukets anpassning till klimatförändringen och

• ökar användningen av forskningsdata och annan information i beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten.

I förordningen fastställs den rättsliga grunden för användningen av det anslag som anvisats för att genomföra klimatåtgärder. Anslaget får användas för offentlig upphandling, statsunderstöd till aktörer samt anslag till statliga ämbetsverk och inrättningar för projekt och åtgärder. I förordningen fastställs den rättsliga grunden både för statligt stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet och för statsunderstöd som beviljas för annan än ekonomisk verksamhet. Anslaget får också användas till för att samordna åtgärderna.

I förordningen fastställs också de godtagbara kostnaderna för de projekt och den verksamhet som ska finansieras och i förordningen ingår bestämmelser både om ansökan om finansiering och om en utredning om användningen av finansieringen. Förordningen gäller till utgången av 2025.

• Begäran om utlåtande och anvisningar för att lämna utlåtanden finns här: På remiss.

Mer information om klimatåtgärderna inom markanvändningssektorn.

Mer information:
Jaakko Nippala, specialsakkunnig, tfn 0295 162 119
Marja Kokkonen, forstråd, tfn 0295 162 444
Juridiska frågor: Kirsi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 451

E-post:fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC