JSM: Villkoren för stöd för beskogning preciseras – utkast till statsrådets förordning på remiss

Ett lagförslag om beskogning av impedimentmark är just nu under behandling i riksdagen. Stödvillkoren som ingår i lagen ska preciseras genom statsrådets förordning som är på remiss fram till den 8 december 2020. Målet är att lagen och förordningen ska träda i kraft vid ingången av 2021. Stödsystemet som är nytt har beretts i samband med markanvändningssektorns klimatåtgärder.

I statsrådets förordning definieras de träslag som är godkända att användas för beskogning. I förordningen finns också närmare bestämmelser om vilka omständigheter som ska bedömas när stöd beviljas och hurdana områden som lämpar sig för beskogning. Förordningen preciserar också lagens krav på skogsodlingsmaterialets ursprung och det högsta antalet plantor per hektar. Förordningen innehåller därutöver bestämmelser om de åtgärder som ska vidtas före beskogningen och de åtgärder som ska genomföras vid vård av plantbeståndet.

Statsrådets förordning innehåller också bestämmelser om stödbeloppet. Stödet består av en fast kostnadsersättning och ett skogsvårdsarvode som baserar sig på genomsnittliga kalkylerade kostnader per hektar. Enligt utkastet till förordning uppgår kostnadsersättningen, det vill säga ersättningen för beskogning, beroende på områdets tidigare markanvändningsform och jordart, till 1 000 - 2 000 euro per hektar. Skogsvårdsarvodet som är sammanlagt 900 euro per hektar ska betalas ut i två lika stora poster det andra och åttonde året efter beskogningen.

Detta nya stödsystem baserar sig på Sanna Marins regeringsprogram. Enligt lagförslaget som behandlas av riksdagen just nu är avsikten att stöd för beskogning ska beviljas för beskogning av så kallad impedimentmark, till exempel åkerskiften som inte längre används för jordbruk samt gamla torvutvinningsområden.

Stöd beviljas privata markägare och området som ska beskogas ska enligt lagförslaget vara minst 0,5 hektar stort och i genomsnitt minst 20 meter brett. Området ska vara naturligt och vattenhushållningsmässigt lämpligt för skogsodling. När stöd beviljas beaktas också naturens biologiska mångfald samt konsekvenserna för landskapet och vattendragen. I vissa områden betalas höjt stöd om man använder lövträd eller klibbal.

• Begäran om utlåtande och ett utkast till statsrådets förordning (https://mmm.fi/sv/paremiss)

• Regeringens proposition med förslag till lag om temporärt stöd för beskogning (RP 150/2020 rd)

Mer information om markanvändningssektorns klimatåtgärder

Ytterligare information

Kaisa Pirkola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 350

Maija Kaukonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 153

Marja Kokkonen, forstråd, tfn 0295 162 444

Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868

e-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Mer från SLC