Klimatvägkarta utarbetas för jordbruket

SLC - Brodd Ah Webb

MTK & SLC PRESSMEDDELANDE
Fritt för publicering: 6.3.2020 kl. 8.00 


Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har inlett utarbetandet av en klimatvägkarta för jordbruket i samarbete med Naturresursinstitutet Luke. Projektet är en del av det mål om klimatneutralitet 2035 som definierats i regeringsprogrammet. Avsikten är att klimatvägkartan offentliggörs i juni 2020. 

Avsikten med jordbrukets klimatvägkarta är att utarbeta en ambitiös och rejäl klimatplan som går att förverkliga inom jordbrukssektorn. Som grund finns även MTK:s klimatprogram. Vägkartan kommer att granska varifrån det finländska jordbrukets utsläpp kommer, hur utsläppen kommer att utvecklas under kommande årtionden och hur utsläppen kan minskas.  

Grunden för klimatvägkartan och en ännu mer hållbar produktion ligger i lönsamhet, produktivitet och i att den finländska produktionens styrkor tas i beaktande.

– Samtidigt ökar klimatvägkartan förståelsen för hur det finländska jordbruket fungerar, dess klimatpåverkan och kolbindning. Vägkartan fungerar även som lantbruksföretagarnas diskussionsinlägg i klimatdiskussionen, säger MTK:s miljödirektör Liisa Pietola

– Vi måste kunna svara mot klimatförpliktelserna så att den ökade efterfrågan på mat i framtiden beaktas. Vi hoppas att vägkartan ska ge vägkost och åtgärdsförslag till kommande politiska beslut, påpekar MTK:s sakkunniga Jukka Rantala.

Motverkandet av och anpassningen till klimatförändringen måste bygga på stark vetenskaplig forskning, brett samarbete och kostnadseffektiva åtgärder inom alla samhällssektorer. Förutom att vägkartan granskar jordbrukets direkta utsläpp granskas även jordbrukets möjligheter att inverka på tvärsektoriella mål för utsläppsminskningar. 

– Genom goda och effektiva produktionsmetoder kan utsläpp av växthusgaser från jordbruket minskas och kolbindning ökas. Det är viktigt att klimatvägkartan för jordbruket kan belysa klimatåtgärder som även är praktiskt genomförbara och tryggar den finländska livsmedelsproduktionen, säger Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare. 

Arbetet med att utarbeta jordbrukets klimatvägkarta kan man följa med på mtk.fi/ilmastotiekartta. Information om vägkartan på svenska finns på slc.fi/klimatvagkarta.  


Tilläggsinformation:
Jonas Laxåback, verksamhetsledare, SLC, tfn 040 940 2734
Liisa Pietola, miljödirektör, MTK, tfn 050 438 4014
Jukka Rantala, sakkunnig, MTK, tfn 040 715 8710

Mer från SLC