Livsmedelsverket: Över 800 företagare med ekonomiska svårigheter som orsakats av coronapandemin har fått temporära understöd till företag på landsbygden och primärproduktionen

NTM-centralerna har under sommaren beviljat sammanlagt cirka 7 miljoner euro i temporära understöd till företag på landsbygden och primärproduktionen. Det här är en knapp fjärdedel av det reserverade anslaget. Ännu återstår alltså medel att dela ut. Understöd kan sökas ända fram till utgången av år 2020.

Understödet är avsett att lindra ekonomiska svårigheter som orsakats av coronapandemin. På grund av pandemin blev det i våras tvärstopp för många primärproducenters och livsmedelsförädlares leveranser till restauranger. Pandemin hade också andra verkningar: bland annat raderade den ut bokningarna hos företag som bedriver turist- och cateringverksamhet i anslutning till gårdar.

Temporärt understöd kan sökas av företagare med annan företagsverksamhet i anslutning till gården, mikroföretag som förädlar och saluför jordbruksprodukter samt specialiserade primärproduktionsföretag. Företagets ekonomiska svårigheter ska bero på coronaviruspandemin.

Ansökan om temporära understöd öppnades i mitten av maj. NTM-centralerna har hittills fått in mer än 1 300 ansökningar, och över 800 företagare har beviljats understöd. Ungefär en femtedel av ansökningarna har avslagits. Avslaget har ofta berott på att de stödberättigande kostnaderna understiger minimistödet eller verksamheten står för bara en liten del av omsättningen för gården som helhet.

Av dem som fått understöd är nästan 60 % specialiserade företag inom primärproduktionsbranschen, medan omkring 40 % är företag som är kopplade till gårdar eller förädlar och saluför jordbruksprodukter. Av den beviljade summan sju miljoner euro har ungefär fyra miljoner euro gått till jordbrukets primärproduktionsföretag.

Merparten av det temporära understödet till primärproduktionen har beviljats företag i Österbotten. Södra Savolax har varit den största mottagaren av understöd när det gäller företagsverksamhet som är kopplad till gårdar samt förädling och saluföring av jordbruksprodukter. I synnerhet har turistföretag som är kopplade till gårdar ansökt om understöd.

Antal av ansökningar per NTM-central (23.8.2020) (pdf)

Antal av ansökningar vecka för vecka (pdf)

Antal av ansökningar vecka för vecka (png)

Temporärt understöd till företag på landsbygden och primärproduktionen

  • Ansökan görs i Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä. NTM-centralerna fattar beslut om beviljande.
  • Understödet kan användas till nödvändiga utgifter som säkerställer att verksamheten inom företaget kan fortsätta, såsom personal-, fastighets- och hyreskostnader.
  • Mellan 5 000 och 10 000 euro kan fås i understöd.

Ytterligare information till företagare

Ytterligare information om understödet och ansökan om det: www.livsmedelsverket.fi/coronafinansiering
NTM-centralernas telefontjänst, tfn 0295 024 800
FöretagsFinlands telefontjänst, tfn 0295 020 500
poikkeusrahoitus.ely@ely-keskus.fi

Ytterligare information till medier

Ledande sakkunnig Reijo Martikainen
0295 204 677
fornamn.efternamn @ruokavirasto.fi

Mer från SLC