Livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå: Livsmedelmarknadsombudsmannen övervakar att god affärssed iakttas också under undantagsförhållandena

Livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå 28.4.2020

Livsmedelsmarknadsombudsmannen (ETMV) tar vid tillämpandet av livsmedelsmarknadslagen hänsyn till den exceptionella situation som coronaviruset orsakar för livsmedelsmarknaden. När tiderna är exceptionella betonas vikten av god affärssed, då det råder stor osäkerhet på marknaden och förhållandena kan förändras snabbt.

Coronaviruspandemin har avsevärt påverkat även livsmedels- och jordbruksmarknadernas funktion. Å ena sidan har efterfrågan i vissa produktgrupper ökat explosionsartat och å andra sidan har den exceptionella situationen lett till logistiska utmaningar i livsmedelskedjan, vilket har ställt livsmedelsindustrin och livsmedelshandeln inför nya prövningar.

På livsmedelsmarknaden behövs nu både flexibilitet och beredskap för nya avtalsrutiner för att livsmedelssystemets funktion ska kunna garanteras också under exceptionella förhållanden. Samtidigt måste dock marknadens funktion och en rättvis behandling av alla parter i livsmedelskedjan säkerställas.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen följer noga situationen och är, trots undantagstillståndet, beredd att ingripa i synnerhet i sådana åtgärder som inte är nödvändiga för att säkerställa tillräcklig tillgång till produkter.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen är en ny myndighet som inledde sin verksamhet hösten 2019. Livsmedelsmarknadsombudsmannen är självständig och oberoende och arbetar för att förbättra livsmedelsmarknadens funktion och förhindra praxis som strider mot god affärssed. Ombudsmannens kontor finns i anslutning till Livsmedelsverket.

Ytterligare upplysningar:

Olli Wikberg, livsmedelsmarknadsombudsman
Livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå
tfn 029 520 5500
e-post: etmv@etmv.fi
personal e-post: förnamn.efternamn@etmv.fi

Mer från SLC