Livsmedelsverket: Ansökan om coronafinansiering till företag som är kopplade till gårdar, företag som förädlar och säljer jordbruksprodukter samt jordbrukets primärproduktionsföretag fortsätter

Ansökan om temporära stöd till företag på landsbygden och jordbrukets primärproduktionsföretag fortsätter, även om tiden för ansökan om NTM-centralens coronafinansiering till andra företag gick ut måndag 8.6. De temporära stöden till företag på landsbygden och primärproduktionsföretag är avsedda för ekonomiska svårigheter orsakade av coronapandemin och de kan sökas av företagare som bedriver annan företagsverksamhet i anslutning till gården, mikroföretag som förädlar och säljer jordbruksprodukter samt specialiserade primärproduktionsföretag. Stödet söks i e-tjänsten Hyrrä (https://hyrra.ruokavirasto.fi) och besluten om beviljande av stöd fattas av NTM-centralerna.

Hittills har inemot 700 företagare ansökt om temporärt stöd till landsbygdsföretag och primärproduktionsföretag. Av dem har ungefär hälften ansökt om stöd avsett för företag inom primärproduktionsbranschen och hälften om stöd avsett för företag som är kopplade till gårdar och företag som förädlar och säljer jordbruksprodukter. Temporärt stöd till primärproduktionen har sökts främst i Österbotten, Södra Österbotten och Norra Österbotten. Temporärt stöd till företag på landsbygden har till största delen sökts i Egentliga Finland, Södra Savolax och Tavastland.

NTM-centralerna har beviljat stöd till fler än 200 företagare, sammanlagt cirka 1,8 miljoner euro. Bland annat gårdar som levererar förädlade köttprodukter till restauranger har beviljats temporärt stöd till primärproduktionen. Temporärt stöd till företag på landsbygden har i stor utsträckning beviljats turistföretag. Också några företagare som håller travstall på gården har fått stöd för kostnader under vårmånaderna då inga travtävlingar ordnades.

Livsmedelsverket betalar stöden efter hand som beslut om beviljande fattas, inom några dagar från beslutet. Det reserverade stödbeloppet för temporära stöd är 30 miljoner euro, varav 25 miljoner euro till företag kopplade till gårdar och företag som förädlar och säljer jordbruksprodukter och 5 miljoner euro till företag inom primärproduktionen.

Lagförslaget om allmänt kostnadsstöd till företag som drabbats av coronapandemin behandlas som bäst av riksdagen. Jordbruket eller fiskerinäringen beviljas inte kostnadsstöd. De här företagen kan ansöka om temporära stöd till företag på landsbygden, primärproduktionen och fiskerinäringen, om coronapandemin har orsakat dem ekonomiska svårigheter. I det här skedet kan man ännu inte säga om företag som bedriver förädling och försäljning av jordbruksprodukter kan få kostnadsstöd. Detta säkerställs senare, när de branscher som drabbats värst av coronapandemin och som omfattas av kostnadsstödet har preciserats genom en förordning av statsrådet.

Ytterligare information till företagare:

Ytterligare information om stödet och ansökan om det: www.livsmedelsverket.fi/coronafinansiering
NTM-centralernas telefontjänst, tfn 0295 024 800
FöretagsFinlands telefontjänst, tfn 0295 020 500
poikkeusrahoitus.ely@ely-keskus.fi

Ytterligare information till medier:

Ledande sakkunnig Reijo Martikainen
0295 204 677
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fiMer från SLC