Livsmedelsverket: Jordbrukets investeringar fortsatte att växa i fjol

År 2019 investerade jordbrukarna rekordmycket. NTM-centralerna finansierade i fjol sammanlagt över 2500 investeringar som gällde gårdsbruk. Investeringarna var störst i Södra Österbotten, Österbotten, Egentliga Finland och Norra Österbotten. En majoritet av gårdarna i Finland ligger i de här områdena.

NTM-centralerna beviljade totalt cirka 142 miljoner euro i bidrag för jordbruksinvesteringar och 159 miljoner euro i räntestödslån. Under den innevarande EU-finansieringsperioden har investeringsstödet växt för varje år. För att nämna ett exempel beviljades jordbruken år 2018 mindre än 120 miljoner euro i investeringsbidrag.

De största beloppen gick till att finansiera investeringar på mjölkgårdar: bidragen till dem uppgick till över 39 miljoner euro och räntestödslånen till 55 miljoner euro. På de följande platserna kom investeringar som riktade sig till köttboskapsskötsel, svinhushållning och växthusproduktion.

Investeringsstöd har sökts livligt också i år

Jordbruksinvesteringarna har ökat hela fem år i rad och ingen avmattning är i sikte, enligt de ansökningar som lämnades in i början av år 2020. Vid årsskiftet söktes investeringsstöd för gårdsbruk i samma livliga takt som i fjol: jordbrukarna ansökte om bidrag till ett belopp av 120 miljoner euro och ansökningarna om räntestödslån uppgick till 128 miljoner euro. Också statsborgen för investeringar har sökts flitigt.

Medlen för i år är ändå i avtagande. Bidragsanslaget krymper med cirka 20 miljoner euro från i fjol, och bara 14 miljoner euro kan användas till statsborgen i år.

Ansökningsmängden just nu tyder på att varken bidragsmedlen eller statsborgen kommer att räcka till för alla senhöstens ansökningar. Bevillningsfullmakten för räntestödslån är troligtvis tillräcklig, men räntestödslånen är kopplade till bidragsbeloppen i fråga om nästan alla stödobjekt.

Färre nya jordbrukare

Antalet nya odlare nådde en topp år 2018 och har minskat sedan dess. I fjol beviljades bara 280 nya jordbrukare startstöd, medan 447 jordbrukare som beviljats startstöd etablerade sig år 2018. Att toppen inföll år 2018 förklaras av att systemet med avträdelsestöd upphörde – 2018 var det sista året då de som lade ner sitt jordbruk kunde ansöka om avträdelsestöd.

I fjol använde NTM-centralerna strax under 9 miljoner euro till bidrag för etablering av jordbruk, och räntestödslånen för ändamålet uppgick till 40 miljoner euro. De beviljade startstöden var flest i Norra Österbotten, där 36 nya jordbrukare räknades in. Ett 30-tal jordbrukare etablerade sig också i vart och ett av områdena Egentliga Finland, Södra Österbotten och Norra Savolax.

I den första ansökningsomgången för i år tycks antalet ansökningar om startstöd inte ha ökat. Startstöd söktes av 77 som vill etablera jordbruk, men antalet sökande vid samma tid i fjol var nästan 100. Antalet jordbruk som etableras verkar åtminstone inte vara i stigande under de kommande åren.

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
Specialsakkunnig Aulis Kuusela tfn 0400 933 647 fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Mer från SLC