Livsmedelsverket: Korrigering av uppgifterna i registret över djurhållare och djurhållningsplatser

Uppdateringen av uppgifterna i registret över djurhållare och djurhållningsplatser (DHR) fortsätter under sommarens lopp. Bristfälliga och felaktiga uppgifter som orsakat driftstörningar i registret kommer att raderas. Uppgifterna i registret gås nu igenom såväl i Livsmedelsverket som inom landsbygdsnäringsförvaltningens samarbetsområden.

För att förbättra uppgiftsinnehållet kommer man att radera alla sådana djurhållningsanmälningar om nötkreatur, svin, får eller getter som lämnats med ett gammalt lägenhetssignum och signumet inte kopplats till några djur i nöt-, svin-, får- eller getregistret. Med gammalt lägenhetssignum avses de lägenhetssignum som använts före år 2013. På motsvarande sätt raderas de djurhållningsplatser med nötkreatur, svin, får och getter som gjorts med ett gammalt lägenhetssignum och djurhållning aldrig kopplats till djurhållningsplatsen. Sådana djurhållningsanmälningar och djurhållningsplatser kommer att raderas från och med 15.8.2020.

Driftstörningar har också orsakats av annan djurhållning som i registret kopplats till ett gammalt eller passiverat lägenhetssignum. Landsbygdsnäringsmyndigheterna överför nu på Livsmedelsverkets begäran sådan verksamhet till ett kundsignum eller alternativt till ett nytt lägenhetssignum, om företagaren har ett sådant. Om hållning av nötkreatur, svin, får eller getter idkats med ett gammalt eller passiverat lägenhetssignum, bör djurhållaren själv se till att djuren med bistånd från ifrågavarande djurregisters kundservice överförs till antingen ett kundsignum eller ett nytt lägenhetssignum.

I sådana situationer, då företagarens ansökan om jordbruksstöd upphör men djurhållningen fortsätter, är det viktigt att säkerställa att djurhållningen överförs från lägenhetssignumet till ett kundsignum. Om du är osäker på om dina uppgifter i DHR är uppdaterade, kontaktar du landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där din gård är belägen som kontrollerar och vid behov uppdaterar uppgifterna.

Skyldigheten att registrera djurhållning och djurhållningsplatser gäller sådana företagare, som håller fjäderfä, får, getter, nötkreatur, svin (minisvin och vildsvin inberäknade), hästar (anmälningarna ska lämnas senast 31.12.2020), bin, hjortdjur (såsom vildrenar i hägn), pälsdjur (gäller också tamillrar som hålls som sällskapsdjur) eller kameldjur (såsom alpackor).

Mer detaljerade anvisningar om djurartspecifik märkning och registrering finner du på Livsmedelsverkets webbplats https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/markning-och-registrering-av-djur/.

Mer information om djurhållarregistret finner du på Livsmedelsverkets webbplats https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/markning-och-registrering-av-djur/djurhallarregister/

Mer från SLC