LPA: En ny företagshälsovårdsapplikation ersätter gårdsbesöksregistret

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA har följt tillhandahållandet av lantbruksföretagarnas företagshälsovård med hjälp av gårdsbesöksregistret. Det gamla gårdsbesöksregistret ersattes i oktober med en ny företaghälsovårdsapplikation som gör det möjligt för lantbruksföretagaren att inta en aktivare roll i bedömning och utveckling av sina arbetsförhållanden. Applikationen är avgiftsfri för sina användare.

Utgångspunkten är verksamhetens smidighet och främjandet av samarbete

Den nya företagshälsoapplikationens syfte är att effektivera processen med utredning av lantbrukets arbetsförhållanden samt flytta tyngdpunkten i utredningen av arbetsförhållandena från efterhandsrapportering till beredning av utredningen. Applikationen påminner om kommande gårdsbesök, varför LPA i och med ibruktagandet kan sluta skicka påminnelsebrev på papper. Till lantbruksföretagaren kan via applikationen skickas ett basuppgiftsformulär vars uppgifter hjälper att utarbeta utredningen av arbetsförhållandena och rapporten om den. Till utredningen kan också bifogas videor och bildmaterial.

I sitt eget användargränssnitt kan användaren bl.a. administrera sina egna uppgifter, bedöma sina belastningsfaktorer och hålla kontakt med sin företagshälsovård. Applikationen fungerar också som elektroniskt arkiv. Där finns alla företagshälsovårdsdokument till vars lagring företagaren har gett tillstånd.

Ett mobilverktyg som beaktar lantbrukets särdrag

Till producenter av företagshälsovårdsservice erbjuder den nya företagshälsovårdsapplikationen ett effektivt och lättanvänt verktyg för utredning av arbetsförhållanden vid gårdsbesök. I applikationens struktur har beaktats lantbrukssektorns och lantbruksföretagandets specialbehov. Mobilanvändningen av applikationen möjliggör registrering av observationer i realtid samt smidigt samarbete mellan företagshälsovården, lantbruksexperten och lantbruksföretagaren vid bedömning av arbetets hälsorisker. Rapporten om utredningen av arbetsförhållandena skapas på basis av de givna uppgifterna. I fortsättningen kan man också utarbeta en verksamhetsplan och budget för verksamheten i applikationen.

Dataskydd

LPA:s lagstadgade uppdrag är att följa genomförandet av gårdsbesök och samla in information om arbetsförhållandenas riskfaktorer. Den här informationen behövs när man vill utveckla arbetsförhållandena, arbetarsäkerheten och välbefinnandet i arbetet inom lantbruket. Företagshälsovårdsapplikationen, i likhet med det nedlagda gårdsbesöksregistret, är helt avskild från LPA:s övriga datasystem och har olika användare. Följaktligen kan uppgifter om enskilda företagares pensioner och olyckor inte i någon situation kopplas ihop med företagshälsovårdens uppgifter.

Programmet fungerar tillsvidare enbart på finska. Den svenskspråkiga versionen av applikationen är på kommande i början av år 2021.

Ytterligare information:

Märta Strömberg-Nygård, sakkunnig, marta.stromberg-nygard(at)mela.fi, p. 029 435 2242

Arja Peltomäki-Vastamaa, sakkunnig inom företagshälsovård, arja.peltomaki-vastama(at)mela.fi, p. 029 435 2459


Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har hand om lantbruksföretagarnas, yrkesfiskarnas och renskötarnas samt stipendiaternas lagstadgade sociala trygghet. Utöver pensions- och olycksfallsförsäkringar svarar LPA även för lantbrukets avbytarservice, arbetarskyddsfrågor och företagshälsovård. Kunder i LPA är 80 000 lantbruksföretagare och 110 000 pensionstagare. Summan av de pensioner och andra förmåner som LPA betalar till landsbygden är mer än en miljard euro per år.

Mer från SLC