Luke: Antalet lantgårdar minskar fortfarande – fler stora gårdar än förut

Enligt preliminära uppgifter i statistiken över jordbruks- och trädgårdsföretagens struktur var antalet jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland cirka 46 700 under 2019. Antalet gårdar minskade med 900 jämfört med 2018. År 2019 upphörde knappt två procent av gårdarna. Antalet stora gårdar på över hundra hektar ökade och antalet gårdar på mindre än hundra hektar minskade eller förblev oförändrat i alla storleksklasser.

Gårdarnas genomsnittliga åkerareal har redan länge ökat med cirka en hektar per år. År 2019 var den 49 hektar. Gårdarna i Egentliga Finland hade den största åkerarealen, i genomsnitt nästan 60 hektar. De minsta gårdarna hade en genomsnittlig åkerarel på 32 hektar och fanns Södra Savolax.

Antalet jordbrukare som har fyllt 70 år håller på att öka

År 2019 var medelåldern för jordbrukare 53 år. Jordbrukare på gårdar i aktiebolagsform hade den lägsta medelåldern, 48 år. De äldsta jordbrukarna ansvarade för skötseln av gårdar som ägdes av dödsbon. Deras medelålder var 60 år. Medelåldern för familjejordbrukare var 53 år.

– Antalet jordbrukare som har fyllt 70 år ökade ytterligare. I fjol var hela 30 procent av jordbrukarna över 60 år och endast 16 procent var under 40 år. Antalet jordbrukare som har fyllt 70 år ökade markant på ett år. År 2019 var antalet ungefär 2 800, säger överaktuarie Jaana Kyyrä på Naturresursinstitutet.

Bakgrund till statistiken

Statistiken över jordbruks- och trädgårdsföretagens struktur innehåller information om antalet jordbruks- och trädgårdsföretag, typer av markanvändning, produktionsinriktning och jordbrukare i Finland. Statistiken ger en övergripande bild av jordbruks- och trädgårdsekonomins ägar- och produktionsstruktur samt antalet jordbrukare och jordbrukarnas åldersstruktur. Statistiken erhålls främst från landsbygdsförvaltningens register. De uppgifter som publiceras här är preliminära. De slutliga statistiska resultaten publiceras i slutet av april.

Närmare information och statistiska tabeller finns på stat.luke.fi

Mer information:

Jaana Kyyrä, överaktuarie, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 6796, fornamn.efternamn@luke.fi

Bild: Antal jordbrukare på gårdar i privat ägoförhållande

Statistik: Struktur av jordbruks- och trädgårdsföretag 2019 (preliminär)

Mer från SLC