Luke: Avverkningarna minskade jämfört med rekordåret 2018

Enligt Naturresursinstitutets preliminära uppgifter avverkades 63 miljoner kubikmeter stamved i våra skogar för skogsindustrin under 2019. När siffran adderas till nio miljoner kubikmeter som avverkades för energiproduktion, uppgår volymen till 72 miljoner kubikmeter. Den är drygt sex miljoner kubikmeter mindre än året innan.

Enligt Naturresursinstitutets preliminära statistik avverkades 62,8 miljoner kubikmeter industrivirke under 2019. Volymen består av 25,8 miljoner kubikmeter timmer och 36,9 miljoner kubikmeter massaved. Lite över 80 procent av volymen kom från privata skogar.

Volymen avverkat industrivirke näst störst någonsin

– Avverkningsvolymen minskade med nio procent, dvs. 6,1 miljoner kubikmeter, jämfört med rekordåret 2018. Avverkningen av timmer minskade med tolv procent och avverkningen av massaved med sju procent, säger överaktuarie Tiina Sauvula-Seppälä på Naturresursinstitutet.

Avverkningen av stamved minskade med åtta procent

Den totala volymen stamved som avverkades i skogarna uppgick till 71,8 miljoner kubikmeter. I volymen ingår dessutom en liten mängd skogsägarnas husbehovsvirke utöver industrivirket för skogsindustrin. I volymen ingår även nästan nio miljoner kubikmeter stamved som användes för energiproduktion, dvs. som brännved i småhus, och som skogsflis i värme- och kraftanläggningar.

– Den totala avverkningen av stamved minskade med 6,4 miljoner kubikmeter, dvs. åtta procent, jämfört med året innan. Förändringen var stor, men i praktiken låg volymen i stort sett åter på samma nivå som året före rekordåret 2018, säger överaktuarie Jukka Torvelainen på Naturresursinstitutet.

Nio tiondedelar av avverkningsmöjligheterna utnyttjades

I februari 2020 uppskattade gruppen för skogsinventering och skogsplanering på Naturresursinstitutet att den största uthålliga avverkningsvolymen som kan upprätthållas i våra skogar uppgår till 80,5 miljoner kubikmeter stamved per år under den pågående tioårsperioden 2016–2025.

– Under rekordåret 2018 utnyttjades 97 procent av den beräknade avverkningsvolymen i hela landet. Enligt preliminära uppgifter minskade andelen till 89 procent år 2019 och i genomsnitt 91 procent under perioden 2016–2019. I olika regioner har avverkningsvolymen dock varierat stort i relation till avverkningsmöjligheterna, säger Torvelainen.

Virkesförrådet ökade med över 20 miljoner kubikmeter

I virkesförrådets avgång ingår förutom utnyttjad stamved även stamved från avverkningsavfall och mängden naturligt död stamved i skogen. År 2019 uppgick en sådan stamved till 15 miljoner kubikmeter, dvs. den sammanlagda avgången uppgick till 87 miljoner kubikmeter. Detta var sju miljoner kubikmeter mindre än året innan.

– Enligt riksskogstaxeringen uppgår den totala volymen stamved i våra skogar till närmare 2 500 miljoner kubikmeter. Tillväxten av stamved är 108 miljoner kubikmeter per år. I fjol utgjorde virkesavgången cirka 80 procent av tillväxten, dvs. det totala virkesförrådet ökade med 21 miljoner kubikmeter, fortsätter Torvelainen.

De uppgifter om avverkningar och avgång som presenteras här är preliminära siffror. Den slutliga statistiken enligt landskap för 2019 publiceras i juni.


Statistik och informationskällor

Industrivirkets avverkningar och arbetskraft

Virkesuttag och virkesförrådets avgång

Skogsresurser och avverkningsmöjligheter

Skogsresurser


Ytteligare information

överaktuarie Jukka Torvelainen, Luke, tfn. +358 29 532 5127

överaktuarie Tiina Sauvula-Seppälä, Luke, ffn. +358 29 532 2107

fornamn.efternamn@luke.fi


Statistik:
 Virkesuttag och virkesförrådets avgång 2019 (preliminär)

Mer från SLC