Luke: De senaste skogsresursuppgifterna per landskap har publicerats

Tre fjärdedelar av Finlands markareal täcks av skog. Virkesförrådets volym på skogs- och tvinmark är totalt 2 482 miljoner kubikmeter och medelvolymen på skogsmark är 119 kubikmeter per hektar. De senaste uppgifterna bygger på riksskogstaxeringsdata från 2015–2019. Uppgifterna om virkesförrådets tillväxt och medelvolym död ved uppdateras inte i denna publicering.
SLC - Skogsresurser fordelad pa landskap

I Finland uppgår skogsbruksmarks arealen till 26,3 miljoner hektar, vilket är 86 procent av den totala markarealen. Drygt tre fjärdedelar av skogsbruksmarks arealen är skogsmark. I skogsbruksmark ingår också 10 procent lågavkastande tvinmark och 12 procent nästan eller helt kala impediment. Den sammantagna arealen av skogs- och tvinmark benämns i statistiken som skog. Skogsbilvägar och annan mark för servicefunktioner inom skogsbruket utgör ungefär en procent av skogsbruksmarks arealen.

– Skogsmark täcker två tredjedelar av Finlands markareal. Proportionellt sett mest skogsmark finns i Södra Savolax, där 85 procent av markarealen är skogsmark. Andelen är minst på Åland, med 41 procent, säger ledande forskare Kari T. Korhonen vid Naturresursinstitutet.

Största delen av skogsbruksmarken är momark

En tredjedel av skogsbruksmarken är torvmark och resten momark. Drygt hälften av skogsbruksmarks torvmarker är dikade. Torvmarksandelen är minst på Åland, där 92 procent av ståndorterna är på momark. I Fastlandsfinland är andelen torvmark av skogsbruksmark minst i Päijänne-Tavastland och i Nyland: i vartdera landskapet utgör torvmarker endast en dryg tiondel av skogsbruksmark. De största torvmarksandelarna – mellan 53 och 44 procent av skogsbruksmarks arealen – finns i Norra Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten.

– Virkesförrådets volym på skogs- och tvinmark uppgår till totalt 2 482 miljoner kubikmeter. Hälften av denna volym är tall, 30 procent är gran och 20 procent är lövträd, säger överaktuarie Eeva Vaahtera.

En fjärdedel av virkesförrådets volym växer på torvmark och resten på momark. Två tredjedelar av virkesförrådets volym finns i södra Finland, men bland landskapen har vidsträckta Lappland det största virkesförrådet med 17 procent av den totala virkesförrådets volymen. Av landskapen i Södrhttps://stat.luke.fi/sv/skogsr...a Finland har Mellersta Finland det största virkesförrådets volym (198 mn m³).

Av virkesförrådet finns 90 procent på virkesproduktionsmark. Bland annat naturskyddsområden ingår inte i områden för virkesproduktion.

Största medelvirkesförrådet finns i Egentliga Tavastland

Virkesförrådets medelvolym på skogsmark är 119 kubikmeter per hektar. Jämfört med detta är virkesförrådets medelvolym i Södra Finland större (145 m3 per ha) och i Norra Finland mindre (88 m3 per ha). Sett över landskapen är medelvolymen störst i Egentliga Tavastland, 173 kubikmeter per hektar, och minst i Lappland, 76 kubikmeter per hektar.

Virkesförrådets årlig tillväxt på skogs- och tvinmark är totalt 108 miljoner kubikmeter med en medeltillväxt på 4,7 kubikmeter per hektar. På skogsmark är den årliga tillväxten 5,2 kubikmeter per hektar. Egentliga Tavastland har den bästa årliga medeltillväxten på skogsmark med 8,3 kubikmeter per hektar. I Lappland är den årliga medeltillväxten endast 2,3 kubikmeter per hektar.

Mer information lämnas av:

Kari T. Korhonen, ledande forskare, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 3030, kari.t.korhonen@luke.fi

Eeva Vaahtera, överaktuarie, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 2019, eeva.vaahtera@luke.fi

Minna Räty, forskare, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 2149, minna.raty@luke.fi

Läs mer om statistik: Skogsresurser fördelad på landskap

Mer från SLC