Luke: De största lantgårdarna finns i Egentliga Finland och Nyland

År 2019 fanns det enligt jordbruks- och trädgårdsföretagsregistrets slutliga resultat 46 800 jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland. Antalet gårdar minskade med cirka 800 från året innan. Antalet stora gårdar på över hundra hektar ökade och antalet gårdar på mindre än hundra hektar minskade eller förblev oförändrat i alla åkerstorleksklasser.

Gårdarna i Egentliga Finland hade den största åkerarealen, i genomsnitt 60 hektar. I Nyland hade gårdarna en genomsnittlig åkerareal på 59 hektar och i Norra Österbotten 58 hektar. De minsta gårdarna fanns Södra Savolax och hade en genomsnittlig åkerareal på 32 hektar. I Lappland var gårdarnas genomsnittliga åkerareal 34 hektar. Gårdarnas genomsnittliga storlek i hela landet var 49 hektar 2019.

Gårdarnas genomsnittliga åkerareal har redan länge ökat med cirka en hektar per år.  De regionala skillnaderna är dock stora.

– Till exempel i Egentliga Finland har gårdarnas genomsnittliga åkerareal ökat med 14 hektar sedan 2010, medan ökningen i Mellersta Finland och Lappland har varit endast 4 hektar under samma period, säger Jaana Kyyrä, överaktuarie vid Naturresursinstitutet.

Mindre än 31 hektar åkerareal på hälften av gårdarna

Det tillämpliga medianvärdet för jordbruksmark i hela landet var 31 hektar. Detta innebär att åkerarealen på hälften av gårdarna var under 31 hektar och på hälften av gårdarna över 31 hektar. Även i medianvärdet var de regionala skillnaderna stora. Medianvärdet var högst, 39 hektar, i områdena för NTM-centralerna i Egentliga Finland och Norra Österbotten. Minst var medianvärdet i området för NTM-centralen i Södra Savolax, 18 hektar.

Övrig växtodling är den vanligaste produktionsinriktningen

Gårdarna har utökat sitt urval av grödor. Övrig växtodling var den huvudsakliga produktionsinriktningen på 34 procent av gårdarna. Spannmålsodling var den huvudsakliga produktionsinriktningen på 32 procent av gårdarna. Växthusproduktion och frilandsproduktion av trädgårdsväxter var den huvudsakliga produktionsinriktningen på totalt 4 procent av gårdarna. Det innebär att växtodling var den huvudsakliga produktionsinriktningen på 33 000 gårdar 2019.

Husdjursskötsel var den huvudsakliga produktionsinriktningen på 26 procent av gårdarna. Resterande 4 procent var blandgårdar som inte hade någon tydlig huvudsaklig produktionsinriktning. Cirka 12 000 gårdar hade husdjursskötsel som huvudsaklig produktionsinriktning 2019.

Nötdjurshållning var den huvudsakliga produktionsinriktningen på knappt 20 procent av gårdarna. Över hälften av nötkreatursgårdarna var mjölkgårdar. Får-, get- eller hästuppfödning var den huvudsakliga produktionsinriktningen på totalt 4 procent av gårdarna. Grishållning respektive fjäderfähållning var den huvudsakliga produktionsinriktningen på endast cirka 1 procent av lantgårdarna. 

Bakgrund till statistiken

Statistiken över jordbruks- och trädgårdsföretagens struktur innehåller information om antalet jordbruks- och trädgårdsföretag, typer av markanvändning, produktionsinriktning och jordbrukare i Finland. Statistiken ger en övergripande bild av ägar- och produktionsstrukturen inom jordbruket och trädgårdsodlingen i Finland samt av antalet jordbrukare och jordbrukarnas åldersstruktur. Statistiken erhålls främst från landsbygdsförvaltningens register. De uppgifter som publiceras nu är slutliga.

Närmare information och statistiska tabeller finns på stat.luke.fi

Mer information lämnas av

Jaana Kyyrä, överaktuarie, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 6796, fornamn.efternamn@luke.fi

Statistik: Jordbruks- och trädgårdsföretagens struktur 2019

Mer från SLC