Luke: Mer inhemsk råg än industrin behöver

Enligt Naturresursinstitutets färska statistik för 2019 sålde gårdarna sammanlagt 1,8 miljarder kilo spannmål. Trots att andelen råg av den totala spannmålsförsäljningen är liten, cirka sex procent, räcker den till för livsmedelsindustrins behov. Även de kommersiella lagren var i slutet av 2019 de största på tio år. De genomsnittliga spannmålspriserna var i fjol något lägre än året därföre.

År 2019 köpte den inhemska industrin och spannmålsmäklarna sammanlagt 1,8 miljarder kilo spannmål direkt från gårdarna, det vill säga lika mycket som året innan.

- Största delen, det vill säga över en tredjedel, utgjordes av korn. Den tillgängliga mängden havre på marknaden var 559 miljoner kilo, vilket var en minskning med 85 miljoner kilo jämfört med året innan. Inköpsmängden vete minskade också från föregående år och stannade på 427 miljoner kilo. För råg var inköpsmängden hundra miljoner kilo, vilket räcker till för den årliga konsumtionen, säger överaktuarie Sirpa Karppinen. 

Odlarens inkomst per spannmålskilo minskade 

Enligt de månatliga uppgifterna om producentpriserna på spannmål sjönk priserna på samtliga spannmål i slutet av sommaren 2019. För vete av baskvalitet fick odlarna i genomsnitt 175 euro per ton 2019, vilket var något mindre än året innan. Producentpriset på råg var i genomsnitt 168 euro per ton, det vill säga sju procent mindre än året innan. År 2019 var det genomsnittliga baspriset på korn 166 euro per ton, vilket var fyra procent mindre än föregående år. Det motsvarande baspriset på havre var 171 euro per ton, vilket var en minskning med fyra procent jämfört med föregående år.

Gårdarna säljer mest spannmål till livsmedelsindustrin

År 2019 använde den inhemska industrin totalt drygt 1,3 miljarder kilo inhemsk och utländsk spannmål. En tredjedel av spannmålsmängden gick till livsmedelsindustrin, knappt hälften till foderindustrin och resten till den övriga industrin.

Användningen av spannmål inom foderindustrin minskade med två procent jämfört med året innan. Den mest betydande förändringen efter spannmålsslag skedde i användningen av korn, som ökade med 25 procent. Å andra sidan minskade användningen av vete och havre som foder.

Livsmedelsindustrin använder mer havre

Inom livsmedelsindustrin var användningen av spannmål totalt fyra procent större än året innan, men ändringarna beror på spannmålsslaget. Förädlingen av oskalad havre ökade från 98 miljoner kilo året innan och uppgick till 123 miljoner kilo. Mängden råg som användes för livsmedel var något mindre än året innan, 85 miljoner kilo. För livsmedel användes mest vete, 225 miljoner kilo, vilket var ungefär lika mycket som året innan.

Minsta kommersiella spannmålslagren på tio år

Vid utgången av 2019 innehöll industrins och handelns lager cirka 500 miljoner kilo inhemsk och utländsk spannmål. Detta var en minskning med en fjärdedel jämfört med året innan och den minsta lagermängden på 12 år.

I lagren fanns mest havre, 185 miljoner kilo, vilket var en fjärdedel mindre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Mängden korn i lagren var 136 miljoner kilo, även det en minskning med en fjärdedel jämfört med föregående år. Vetelagren var de minsta på tio år och stannade på 89 miljoner kilo, efter en minskning på 50 miljoner kilo. I gengäld var råglagren de största på tio år och uppgick till 88 miljoner kilo, vilket nästan räcker till för den inhemska livsmedelsindustrins årskonsumtion.

Bakgrund till statistiken

Uppgifterna om spannmålsinköp inhämtas kvartalsvis från alla finländska företag som köper säd eller rybs och raps direkt från gårdarna. Uppgifterna om köppriset inhämtas månatligen. Uppgifterna om användningen av inhemsk och utländsk spannmål inhämtas kvartalsvis från livsmedelsindustrin, foderindustrin och den övriga industrin som använder spannmål. Lageruppgifterna inhämtas kvartalsvis från alla företag som har spannmål i lager vid utgången av juni eller december.

Närmare information och tabellerna som anknyter till statistiken finns på Stat.luke.fi

 

Mer information

Sirpa Karppinen, överaktuarie, Naturresursinstitutet, tfn 0295 326 789, fornamn.efternamn@luke.fi

Statistik:

Inköp, användning och lagring av spannmål år 2019, 4:e kvartalet och år 2019

Lantbruksprodukternas producentpriser

Mer från SLC