Luke: Potatislagren är på samma nivå som i fjol

I mitten av oktober uppgick mängden mat- och livsmedelsindustripotatis i gårdarnas lager till 204 miljoner kilo, varav 163 miljoner kilo var matpotatis. Den minskande odlingsarealen kompenserades av en god skördenivå, vilket gav lika mycket total potatis i lagren som hösten 2019. Matpotatis i lager minskade med fyra miljoner kilo jämfört med hösten 2019.

Överlag var sommaren 2020 relativt tjänlig för potatisodlingarna, även om lokala kraftiga regn i augusti och under upptagningssäsongen försvårade potatisupptagningen vid rätt tidpunkt. Dessutom var hösten ovanligt varm och det förekom nästan inga frostskador.

- Kraftiga regn har blivit allt vanligare, och det ställer nya krav på potatisodlingarna. Speciellt viktigt är det att marken är bördig och täckdikningen i skick. Därtill är höstarna varma och blöta, vilket gör det svårare att kyla ner potatislagren och torka skörden, säger överaktuarie Anna-Kaisa Jaakkonen vid Naturresursinstitutet.

Normala lagermängder

Av den totala lagrade mängden matpotatis fanns tre fjärdedelar, motsvarande 124 miljoner kilo, i lager inom NTM-centralen i Österbottens område. Jämfört med i fjol innebär denna mängd en minskning med en miljon kilo.

Den sammanlagda odlingsarealen för matpotatis och livsmedelsindustripotatis minskade på de gårdar som omfattas av statistikförfrågan med 342 hektar jämfört med i fjol. Matpotatisarealens andel av minskningen var 297 hektar. Odlingsarealen minskade mest i Österbotten, där minskningen av arealerna för mat- och livsmedelsindustripotatis mot ifjol var 160 hektar. I Österbotten och Norra Österbotten, som är de viktigaste odlingsområdena för matpotatis, steg skördenivån till 33 ton per hektar, vilket överträffade den genomsnittliga hektarskörden på riksnivå på 32 ton.

Import, export och priser

På andra håll i Europa var potatisskördarna relativt normala i år, även om skördarna i Västeuropa påverkades negativt av torka. Enligt uppgifter från Tullen importerade Finland i augusti 0,9 miljoner kilo matpotatis, främst från Danmark. Enligt statistiken över producentpriser på lantbruksprodukter steg producentpriset på potatis i Finland från 18,28 euro per hundra kilo i augusti till 19,15 euro per hundra kilo i september. Kvaliteten på potatisen var i september densamma som i fjol. Under lagringen kan potatiskvaliteteten påverkas av virussjukdomar.

Många konsekvenser av corona

Innevarande år har på många sätt varit exceptionell även på potatismarknaden. På våren minskade konsumtionen av skalad matpotatis i storkök drastiskt till följd av coronanedstängningarna, men å andra sidan ökade såväl matlagningen i hemmen som användningen av halvfabrikat. Problemen med arbetskraftstillgången var mindre än befarat, och man såg positivt på de mer flexibla möjligheterna för utländsk arbetskraft att gå från exempelvis jordgubbsplockning till potatisupptagning.

Bakgrund till statistiken

I lagerenkäten deltog de gårdar som odlar mat- och livsmedelsindustripotatis på minst fem hektar.

Antalet gårdar av detta slag uppgick till 416 med den sammanlagda odlingsarealen för mat- och livsmedelsindustripotatis på 10 359 hektar. Jämfört med året innan minskade antalet gårdar med 32, dvs. 7 procent. Arealen minskade med 242 hektar, vilket var en minskning på 3 procent. Den genomsnittliga arealen för mat- och livsmedelsindustripotatis var 25 hektar per gård. Hälften av dessa gårdar omfattades av statistikförfrågan. Svarsprocenten var god, 94.

Mer information lämnas av:

Anna-Kaisa Jaakkonen, överaktuarie, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 6787, fornamn.efternamn@luke.fi

Statistik:

Förråden av matpotatisen på gårdarna

Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel

Lantbruksprodukternas producentpriser

Skördestatistik

Mer från SLC