Luke: Skogsindustrins virkesförbrukning minskade 2019

År 2019 minskade skogsindustrins råvirkesförbrukning med tre procent från året innan till 71 miljoner kubikmeter. Förbrukningen av inhemskt råvirke minskade med fem procent från rekordsiffrorna året innan, medan förbrukningen av importerat virke ökade. Närmare hälften av råvirket användes för tillverkning av cellulosa.

Det försämrade marknadsläget ledde till minskad produktion av skogsindustriprodukter och därigenom även till en nedgång i råvirkesförbrukningen. År 2019 uppgick skogsindustrins råvirkesförbrukning till 71 miljoner kubikmeter. Förbrukningen minskade med tre procent jämfört med året innan.

– Den sex år långa ökningen i råvirkesförbrukningen fick ett slut. Under denna tid ökade den totala förbrukningen av råvirke över 12 miljoner kubikmeter. Förrförra året var förbrukningen av inhemskt råvirke den största någonsin, säger Esa Ylitalo, överaktuarie vid Naturresursinstitutet.

Den största totala förbrukningen av råvirke hittills, nästan 76 miljoner kubikmeter, uppnåddes 2006. Då var virkesimporten till Finland betydligt större än för närvarande.

Minskad åtgång på inhemskt virke, ökad på importerat virke

Åtgången på inhemskt råvirke för tillverkning av skogsindustriprodukter var 61 miljoner kubikmeter, fem procent mindre än 2018. Förbrukningen av alla inhemska virkessortiment minskade, men förbrukningen av importerat råvirke fortsatte att öka. År 2019 använde skogsindustrin nästan 10 miljoner kubikmeter importerat råvirke, dvs. sju procent mer än året innan. Mest ökade användningen av lövmassaved och importerad flis.

– Av de olika virkessortimenten användes mest tallmassaved, 18 miljoner kubikmeter, och lövmassaved och grantimmer, båda14 miljoner kubikmeter, säger Ylitalo.

Nästan hälften av råvirket gick till cellulosaindustrin 

Råvirkesförbrukningen minskade inom alla branscher, med undantag av den halvkemiska massaindustrin. Närmare hälften av råvirket, 35 miljoner kubikmeter, användes inom cellulosaindustrin. Volymen var nästan lika stor som 2018. Åtgången på råvirke inom sågverksindustrin minskade däremot från året innan med sex procent till 26 miljoner kubikmeter.

Åtgången på skogsindustrins biprodukter och träavfall, främst sågflis och spån, för tillverkning av skogsindustriprodukter var 10 miljoner kubikmeter, lika stor som året innan. Av detta gick nästan tre fjärdedelar till cellulosaindustrin.

Mest träförädlingsindustri i Södra Karelen

En femtedel av råvirket, eller 14 miljoner kubikmeter, användes inom landskapet Södra Karelen. Näst mest råvirke användes i Kymmenedalen och Mellersta Finland, närmare åtta miljoner kubikmeter i vardera regionen.

Om statistiken

Uppgifterna om skogsindustrins årliga virkesförbrukning grundar sig i huvudsak på material som Skogsindustrin rf samlar in av sina medlemsföretag. Naturresursinstitutet samlar in återstoden av uppgifterna direkt av andra företag som använder virke. Virkesförbrukningen vid små sågar har klarlagts ungefär vart tionde år genom en separat urvalsundersökning.

Ytterligare information:

Esa Ylitalo, Överaktuarie, tfn +358295325515, esa.ylitalo@luke.fi

Statistik: Skogsindustrins virkesförbrukning 2019

Mer från SLC