Luke: Spannmålsskörden 2019 räckte även till export

Skörden av inhemsk brödsäd 2019 räckte till för att täcka behovet i Finland. Importen av spannmål var rekordliten under tiden mellan juli 2019 och juni 2020. Den viktigaste orsaken var sannolikt att rågskörden hösten 2019 var den största på 30 år. En annan orsak var att även vete, korn och havre gav en relativt god skörd.

– Spannmålsexporten är större än spannmålsimporten i Finland. Undantag utgör endast missväxtår. I närhistorien har vi haft två missväxtår i följd, 1987 och 1988, vilket gjorde att spannmålsimporten blev större än exporten, säger Anneli Partala, överaktuarie vid Naturresursinstitutet.

Korn användes främst som foder

Även om korn är det sädesslag som förekommer i minst utsträckning på våra matbord, är korn det viktigaste fodersädesslaget. Hälften av kornskörden på 1,7 miljarder kilo 2019 användes för utfodring av djur. Havre och vete är också viktiga fodersädesslag – cirka 40 procent av både havre- och veteskörden användes som foder.

Havre allt viktigare brödsäd

Finländsk havre används i allt större omfattning som livsmedel. Den inhemska livsmedelsindustrin har ökat användningen av havre från cirka 25 miljoner kilo skördeåret 1995–1996 till nuvarande 138 miljoner kilo. All denna havre används inte i Finland, utan en del förädlade havreprodukter går på export. Dessutom går merparten av den havre som exporteras från Finland i oförädlad form med största sannolikhet till livsmedelsbruk.

En femtedel av skörden gick på export

Användningen av spannmål i Finland uppgår till cirka 3 miljarder kilo om året. Skörden på cirka 3,9 miljarder kilo 2019 räckte med andra ord även till export. Över hälften av den exporterade spannmålen var havre, över 400 miljoner kilo. Det är den största exportvolymen av havre på 17 år. Korn- och veteexporten var också den största på tre skördeår.

Lagring balanserar ut skördevariationerna

Genom lagring av spannmål på gårdarna samt inom industrin och handeln som använder spannmål går det att balansera ut små variationer i skördarna. Inför den nya skördesäsongen 2020–2021 behövs det större spannmålslager än normalt, eftersom de ständiga regnen har förhindrat skörd och man inte kommer att lyckas skörda all spannmål. Utsikterna för spannmålsskörden har därför försämrats i betydande grad på några veckor.

Bakgrund till statistiken

Naturresursinstitutets statistiktjänster följer med produktionen, användningen, förbrukningen och lagerstatus för inhemsk spannmål utifrån tillgänglig statistik. Både spannmålsbalansen och statistiken över användningen av skörden på gårdarna sammanställs per skördeår. De senaste uppskattningarna gäller skördeåret 1.7.2019–30.6.2020. Statistikuppgifterna finns i Naturresursinstitutets webbtjänst på stat.luke.fi. Spannmålsbranschens samarbetsgrupp lägger ut lägesrapporter för innevarande skördeår fyra gånger om året på sin webbplats.

Mer information:

Anneli Partala, överaktuarie, Naturresursinstitutets statistiktjänst, tfn 029 532 6803, fornamn.efternamn@luke.fi

Statistik:

Användningen av skörden

Spannmålsbalansen

Mer från SLC