Luke: Volymerna och priserna inom virkeshandeln sjönk 2019

Inköpen av timmer och massaved från privata skogar 2019 var nästan en tredjedel mindre än under skogsindustrins toppår 2018. De reala rotpriserna på timmer sjönk med 8 procent och priserna på massaved med 1 procent.

Det försämrade marknadsläget och nedgången i importvolymerna av skogsindustriprodukter har lett till en minskad efterfrågan på råvirke och en nedgång i priserna på detsamma efter 2018. Priserna på barrtimmer har sjunkit mest.

Rotpriserna på timmer sjönk, leveranspriserna på massaved steg

Vid rotköp från privata skogar betalades under 2019 i genomsnitt för talltimmer 56,5 euro per kubikmeter och för grantimmer 59,9 euro per kubikmeter enligt Naturresursinstitutets virkeshandelsstatistik. Det genomsnittliga priset på tallmassaved var 17,7 euro, på granmassaved 19,5 euro och på björkmassaved 16,8 euro per kubikmeter.

– Den reala prisnivån för timmer vid rotköp sjönk från året innan med 8 procent och för massaved med 1 procent, säger Jukka Torvelainen, överaktuarie vid Naturresursinstitutet.

Vid leveransköp betalades i genomsnitt för tallmassaved 32,4 euro, för granmassaved 34,5 euro och för björkmassaved 32,9 euro per kubikmeter. Priset utvecklades i en annan riktning än inom rotköpen; den reala leveransprisnivån på massaved steg med 6 procent från året innan. Av leveransvirket var 73 procent massaved.

Virkeshandeln avtog med närmare en tredjedel, avverkningarna med betydligt mindre

Köpen av industrivirke från privata skogar minskade med inte mindre än 30 procent jämfört med året innan. Handeln med timmer minskade med två femtedelar och handeln med massaved med en femtedel.

– Avverkningsvolymerna i privata skogar varierar vanligen mindre än virkeshandeln. Avverkningarna avtog inte heller denna gång i samma takt som virkeshandeln. Enligt Naturresursinstitutets preliminära uppgifter minskade avverkningarna av industrivirke i privata skogar med endast 9 procent från rekordåret 2018, säger Torvelainen.

Massavedens andel av virkeshandeln steg till 56 procent

Av de olika virkessortimenten köptes mest tallmassaved, 30 procent av den totala virkeshandelsvolymen. Volymen av björkmassaved var lite större än av granmassaved, och bådaderas andel var klart över 10 procent. Timret uppgick till totalt två femtedelar, grantimmer klart med än talltimmer.

Skogsindustrin köper merparten av virket från privata skogar genom rotköp. Under 2019 var rotköpens andel av virkeshandeln fem sjättedelar och leveransköpens en sjättedel.

Vid rotköpen kom 79 procent av timret och 40 procent av massaveden från föryngringsavverkningar, vilket innebär att nära tre femtedelar av allt rotköpsvirke kom från stämplingsposter som nått slutavverkningsålder. Merparten av massaveden kommer från gallringar.

Handeln med energived avtog och rotpriserna sjönk

För energived som köptes till råvara för skogsflis betalades i genomsnitt 3,3 euro per kubikmeter vid rotköp och 22,8 euro per kubikmeter vid leveransköp. Jämfört med året innan sjönk det reala genomsnittliga priset vid rotköp med 12 procent, medan det steg vid leveransköp med 8 procent.

– Kvistade stammar var den mest värdefulla typen av energived, och dessa utgjorde nästan hälften av all statistikförd handel med energived under året. För kvistade stammar betalades i genomsnitt 4,0 euro per kubikmeter vid rotköp och 25,9 euro per kubikmeter vid leveransköp, säger Torvelainen.

Grot utgjorde drygt två femtedelar av handeln. På grot var det genomsnittliga priset vid rotköp 2,9 euro och vid leveransköp 17,3 euro.

Bakgrund till statistiken

Uppgifterna för virkeshandelsstatistiken erhålls från de största virkesköparna och skogsvårdsföreningarna. Uppgifterna utvidgas inte till att omfatta all virkeshandel i privata skogar. De offentliggjorda virkesvolymerna representerar drygt 90 procent av det köpta industrivirket från privata skogar och uppskattningsvis hälften av den köpta energiveden från privata skogar.

Ytterligare information

Jukka Torvelainen Överaktuarie tfn. +358295325127 jukka.torvelainen@luke.fi

Statistik

Handel med industrivirke: https://stat.luke.fi/sv/virkeshandeln-i-privatskogarna-2019_sv

Handel med energived: https://stat.luke.fi/sv/virkeshandeln-av-energived-4e-kvartalet-och-%C3%A5r-2019_sv

Mer från SLC