Miljöministeriet: Förslag till ändring av naturvårdslagen: En ny stödordning för restaurerings- och vårdåtgärder ska främja den biologiska mångfalden

I en proposition som i dag överlåts till riksdagen föreslås att det i naturvårdslagen ska tas in bestämmelser om stöd för iståndsättnings-, restaurerings- och vårdåtgärder för att främja skyddet av den biologiska mångfalden. Ändringarna möjliggör i synnerhet restaurering och vård av privat mark inom ramen för livsmiljöprogrammet Helmi. Lagen avses träda i kraft den 1 november 2020.

Syftet är att med hjälp av statligt stöd som beviljas efter prövning främja sådana åtgärder som stärker den biologiska mångfalden. Stödet kommer att beviljas av de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Det nya stödet gör det möjligt att i större utsträckning restaurera och vårda viktiga naturvärden på privatägd mark och sporra till bevarande av den biologiska mångfalden. Nya stödformer är stöd som anvisas i form av varor eller tjänster. Med tjänster avses vård och restaurering av livsmiljöer och naturtyper, till exempel slåtter, röjning av träd och ordnande av betesgång, och med varor avses exempelvis sådant stängselmaterial som behövs i samband med skötsel av vårdbiotoper.

”Det är fint att vi nu, som en del av livsmiljöprogrammet Helmi, kan göra restaurerings- och vårdåtgärder också på privat mark. Finlands alla vårdbiotoper är hotade och de förstärkta resurserna till naturskydd kommer verkligen till nytta, ” säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Till naturvårdslagen ska fogas grundläggande bestämmelser och bemyndiganden att utfärda förordning om ett system för ekonomiskt stöd för vård, restaurering och iståndsättning av de naturtyper, arters livsmiljöer samt naturlandskap eller kulturlandskap som avses i naturvårdslagen. I propositionen ingår också förslag till bestämmelser om bland annat iakttagande av EU:s regler för statligt stöd, ansökan om stöd och förutsättningar för beviljande av stöd samt beslut.

Propositionen bidrar till genomförandet av livsmiljöprogrammet Helmi, som är en av de föresatser som omnämns i regeringsprogrammet för statsminister Marins regering. Det huvudsakliga målet med Helmi-programmet är att på frivillig basis stärka den biologiska mångfalden i Finland och förbättra livsmiljöernas tillstånd bland annat genom att skydda och restaurera myrar, återställa och vårda fågelvatten, vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer samt iståndsätta vatten- och strandnatur.

Mer information:

Johanna Korpi, lagstiftningsråd, johanna.korpi@ym.fi, tfn 0295 250 278
Antti Heikkinen, ministerns specialmedarbetare, antti.heikkinen@ym.fi, tfn 050 348 1406

Mer från SLC