Miljöministeriet: Intressegrupper och allmänheten efterlyser en klimatlag som är begriplig, konkret och som berör alla

Allmänheten och intressegrupper önskar sig en mer öppen, konkret och begriplig klimatlag, framgår av ett sammandrag av de diskussionsmöten och samråd som hittills har ordnats. Tusentals människor runt om i Finland har deltagit i diskussionerna. Redan webbenkäten om revideringen av lagen besvarades av uppemot 2 500 personer.

Enligt regeringsprogrammet ska klimatlagen uppdateras så att målet om klimatneutralitet före 2035 uppnås. Reformen inleddes i höstas och har fortsatt i vår med omfattande samråd med allmänheten och intressegrupper på olika forum: allmänna informationsmöten, webbenkäter, webbinarier, biblioteksturnéer i olika regioner, skolbesök, sociala medier och möten som ordnats för specifika intressegrupper.

Ett centralt budskap som förmedlats via diskussionerna är att det behövs mer transparens i klimatpolitiken. Allmänheten efterlyser också ett tydligt språk och bindande mål i klimatlagen – målen bör vara konkreta och lagen ska gälla alla. Allmänheten och intressegrupperna har lyft fram kommunernas och landskapens roll i den kommande klimatlagen och gett synpunkter på hur näringslivet kan stödja målet om klimatneutralitet. Man vill också att klimatlagen ska vara rättvis för alla, och därför bör aspekter på social rättvisa tydligare beaktas i samband med revideringen. Det framfördes också många kommentarer om klimatlagens roll när det gäller att stärka de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

”Jag vill tacka alla privatpersoner och intressegrupper för det aktiva deltagandet. Att samråden väckte så här stort intresse visar att klimatkrisen berör oss alla och att klimatfrågor upplevs som viktiga i hela samhället. Klimatlagen är en av grundpelarna i Finlands klimatpolitik – med ett brett deltagande säkerställer vi att den stöder vår ambitiösa klimatpolitik på bästa möjliga sätt”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

”Alla synpunkter har sammanställts och förmedlats till den arbetsgrupp som bereder revideringen av klimatlagen, och synpunkterna har också presenterats för ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik. Vi har fäst särskild vikt vid att de unga och samerna ska få sin röst hörd under beredningen. Varje enskilt önskemål kan inte uppfyllas, men arbetsgruppen gör sitt bästa för att de stora linjerna ska beaktas i revideringen av lagen”, säger överdirektören Leena Ylä-Mononen, som är ordförande för den arbetsgrupp som reviderar klimatlagen.

Diskussionsmötena och samråden fortsätter på hösten. Regeringens proposition med förslag till revidering av klimatlagen ska enligt planerna överlämnas i början av 2021.

Mer information

Riikka Yliluoma, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 414 1682, riikka.yliluoma@ym.fi

Leena Ylä-Mononen, överdirektör, ordförande för den arbetsgrupp som reviderar klimatlagen, tfn 0295 250 023, leena.yla-mononen@ym.fi

Mer från SLC