MM: Finlands första havsplan är klar – omfattande arbete som bidrar till att kombinera en god miljöstatus i den marina miljön med hållbar tillväxt

För Finlands havsområde har det för första gången utarbetats en täckande havsplan i en omfattande samarbetsprocess mellan olika aktörer. Planen är en kartbaserad framställning av både territorialvattnet och den ekonomiska zonen, där man i stora drag identifierar till exempel betydande och potentiella akvatiska natur- och kulturvärden och områden för energiproduktion, fiske, vattenbruk, sjöfart och turism. Målet är att samordna olika branschers behov och på så sätt förbättra dels förutsättningarna att idka marina näringar, dels den marina miljöns tillstånd.

"Finlands havsområde har gåtts igenom, och i våra händer har vi ett verktyg som hjälper oss att samordna olika marina intressen. Vi har nu en allt klarare bild till exempel av möjligheterna att öka den havsbaserade vindkraften. Grunden för användningen av havet ska vara ett välmående hav, en välmående skärgård och bevarandet av unika naturvärden, i enlighet med vad som anges i havsplanen. Ett varmt tack till dem som under flera år arbetat med denna plan längs Finlands kust", säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Havsplanen ger information som underlag för mer detaljerade regionala planer, såsom landskapsplaner, regionutveckling och tillståndsförfaranden. Informationen kan också utnyttjas inom olika branscher. Havsplanen hör inte till systemet för planering av områdesanvändningen och den har inga rättsverkningar. Planen uppdateras med minst tio års mellanrum.

Planen utarbetas i samarbete mellan åtta landskapsförbund vid kusten. Regionala myndigheter, olika intressentgrupper och forskningsinstitut deltar också aktivt i arbetet.

Havsplaner utarbetas i varje EU-land som har marina vatten. Östersjöländerna har som mål att man genom planerna även ska kunna samordna projekt och åtgärder som överskrider staternas havsgränser, trygga ekologiska förbindelser och förbättra den marina miljöns tillstånd.

Framtida trumfkort i Finlands havsområde

Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken

Regionen karakteriseras av landhöjningskusten, stora älvar med bebodda deltaområden, delvis grunda havsområden och istäckta vinterförhållanden. Bottenvikens nationalpark och Kvarkens skärgård hör till Unescos värdsarv och lockar till att också i framtiden utveckla turismen och rekreationen.

Den sektorsövergripande industri som är beroende av sjöfarten har även i fortsättningen en central roll. Kvarkens skärgård och största delen av kustområdena är viktiga fiskeområden. Bottenviken är hem för Östersjöns vandringsfiskar, och vattenbruksområdena utvecklas med beaktande av den marina naturen.

Vasa-Umeå förbindelsen skapar förutsättningar för utveckling av verksamheten i Kvarkenområdet. I Norra Bottenhavet och Bottenviken finns potentiella områden för havsbaserad vindkraft.

Skärgårdshavet och Bottenhavets södra del

Bottenhavets läge i övergångszonen mellan det södra och norra artbeståndet, Skärgårdshavets biosfärområde bildar tillsammans med älvarna och deltaområdena vid kusten en unik helhet vars bevarande stöds av Bottenhavets och Skärgårdshavets nationalparker. De mångsidiga kulturarven och naturvärdena är attraktionsfaktorer för regionen.

I regionen finns en internationellt konkurrenskraftig koncentration av hamnar och högteknologisk marinindustri. I framtiden kommer man i all industriell verksamhet att satsa på lösningar som förbättrar den marina miljöns tillstånd. Målet är att utveckla produktionen av förnybar energi och i synnerhet att öka den havsbaserade vindkraften. Fisket i den södra delen av Bottenhavet och vattenbruket i Skärgårdshavet, som baserar sig på ny teknik, är livskraftiga näringar.

Finska viken

I Finska viken samordnas marina verksamheter med beaktande av en god miljöstatus i den marina miljön. Havsområdet är livligt trafikerat och där finns betydande internationella hamnar som ger upphov till tillväxt.

De marina städerna är turisternas port till skärgården, vars unika miljö också lockar nya invånare och aktörer. Hållbara rekreations- och turisttjänster utvecklas på de lokala invånarnas, naturens och kulturvärdenas villkor. Forskningssamarbetet kring havsområdena skapar blå tillväxt, det vill säga innovationer, produktutveckling och nya arbetstillfällen.

Ytterligare information:

Tiina Tihlman, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 0295 250 296, tiina.tihlman@ym.fi

Mari Pohja-Mykrä, koordinator för samarbetet inom havsplaneringen, Egentliga Finlands förbund, tfn 044 711 4320, mari.pohja-mykra@varsinais-suomi.fi

Heikki Saarento, ordförande för samordningsgruppen för havsplanering, planeringsdirektör, Egentliga Finlands förbund, tfn 040 720 3056, heikki.saarento@varsinais-suomi.fi

De regionala kontaktpersonernas kontaktuppgifter finns nedan i landskapsförbundens pressmeddelanden.

Mer från SLC