MM: Historiska satsningar på naturvård i Finland: Nu har alla mål för Helmi-programmet denna regeringsperiod ställts upp

Nu har det ställts upp mål för närings-, trafik- och miljöcentralerna och Forststyrelsens naturtjänster fram till utgången av 2023 när det gäller livsmiljöprogrammet Helmi. Målet är att skydda 20 000 hektar och restaurera 12 000 hektar myrmark, restaurera 80 fågelvatten och våtmarker, vårda 15 000 hektar vårdbiotoper och 600 skogliga livsmiljöer samt restaurera 200 småvatten- och strandnaturområden.

”Det krävs nu akuta insatser för att förlusten av biologisk mångfald ska stoppas. Vi har nu satt upp mål för Helmi-programmet fram till utgången av 2023 också i form av vård av 600 skogliga livsmiljöer och restaurering av 200 småvatten- och strandnaturområden. Nu har säsongen ute i fält inletts, och naturvårdsarbetena är i full gång runt om i Finland”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Inom miljöförvaltningen har sammanlagt cirka hundra personer rekryterats för att utföra olika arbeten inom ramen för Helmi-programmet. I sommar är arbetsinsatserna främst inriktade på skyddsområden. Samtidigt bereds ett beslut av statsrådet om de långsiktiga målen för Helmi-programmet fram till 2030. Avsikten är att arbetet ska slutföras våren 2021. I samband med detta kommer ett större antal aktörer att utföra restaurerings- och iståndsättningsarbeten, även utanför naturskyddsområdena. Åtgärderna inom livsmiljöprogrammet Helmi baserar sig på frivillighet och vidtas i samarbete med markägarna och olika intressegrupper.

”Helmi-programmet innebär en historiskt stor satsning på att bevara den biologiska mångfalden i Finland. Riksdagen har beviljat ett tilläggsanslag på 100 miljoner euro för naturvård 2020, och av denna summa anvisas en andel på 42 miljoner euro för livsmiljöprogrammet Helmi. Eftersom försämrade livsmiljöer är den främsta direkta orsaken till förlusten av biologisk mångfald, satsar vi på att bekämpa försämringen. Vi förbättrar tillståndet för värdefulla naturtyper, såsom myrar, vårdbiotoper, lundar, solexponerade miljöer, småvatten och fågelvatten”, säger minister Mikkonen.

Målen för Helmi-programmet fram till utgången av 2023:

Myrskydd: 20 000 hektar

Skyddet av myrar är frivilligt och markägarna får ersättning för det. NTM-centralernas personal förhandlar med markägarna om skyddet. Förhandlingar inleds om de objekt som i kartläggningar har konstaterats vara värdefulla med tanke på den biologiska mångfalden.

Restaurering av myrmark: 12 000 hektar

Restaureringen inleds i naturskyddsområden där det ännu finns ca 25 000 hektar dikad myrmark. Avsikten är samtidigt att tillsammans med markägarna restaurera nydikade kärr som omger och torkar ut skyddsområdena, antingen genom att lägga igen dikena eller genom att leda vattnet tillbaka till odikad myrmark.

Restaurering av fågelvatten och våtmarker: 80 objekt

Inom ramen för Helmi-programmet restaureras de områden som är värdefullast och i störst behov av restaurering i de särskilda skyddsområden enligt fågeldirektivet som ingår i nätverket Natura 2000. Olika restaureringsmetoder kan tillämpas på olika objekt: röjning, muddring, slåtter, höjning av vattennivån, jakt på små rovdjur och reduktionsfiske.

Skötsel av vårdbiotoper: 15 000 hektar

I Finland finns det i dag ca 30 000 hektar vårdbiotoper som utgör betesmark eller omfattas av annan vård. Inventeringen av nationellt värdefulla vårdbiotoper inleddes 2019 och åtgärderna inriktas utifrån dem. Iståndsättningsåtgärder är, beroende på området, bland annat avverkning av träd, röjning och slåtter.

Vård av skogliga livsmiljöer: 600 objekt

I det inledande skedet kommer åtgärderna att riktas in på områden som omfattas av ett avtal, ett beslut eller en planbeteckning som tryggar skyddet av området. Praktiska åtgärder i vården av skogliga livsmiljöer är till exempel att avlägsna granar i lundar eller i skogsdungar med ädla träd samt att förbättra livsmiljön för olika arter i naturskyddsområdena. Avsikten är att inom livsmiljöprogrammet Helmi också hitta nya metoder för att i samarbete med markägarna trygga naturvärdena i olika områden.

Restaurering av småvatten och strandmiljöer: 200 objekt

Genom restaureringen stöder man i första hand mångfalden i de småvatten och den strandnatur där tillståndet försämrats till exempel till följd av förändrad markanvändning och vattenbyggnad. Med småvatten avses bäckar och rännilar, tjärnar, källområden och källor samt flador och glon. Bland de småvatten som kräver mest skyndsam vård finns många bäckar och källor, och när det gäller dessa har man redan mycket erfarenhet av olika restaureringsmetoder. I fråga om strandnaturen är restaureringsåtgärderna inledningsvis inriktade på sandstränder och dyner.

Mer information:

Timo Juurikkala, minister Mikkonens specialmedarbetare, timo.juurikkala@ym.fi, tfn 0295 250 109

Päivi Gummerus-Rautiainen, programchef, paivi.gummerus-rautiainen@ym.fi, tfn 0295 250 240

Mer från SLC