MM: Livsmiljöprogrammet Helmi finansierar 45 naturvårdsprojekt i olika kommuner

Livsmiljöprogrammet Helmi får extra skjuts i 36 kommuner när 45 naturvårdsprojekt restaurerar hotade livsmiljöer med miljöministeriets specialunderstöd Kommun-Helmi. En del av projekten inleddes redan under försommaren och de sista inleds mot slutet av året. I projekten restaureras hotade livsmiljöer såsom småvatten, lundar, myrar, ängar och fågelvatten. Det ordnas en ny ansökan för Kommun-Helmi nästa år och då kommer även föreningar att kunna ansöka om stödet.

”Det är fint att se att man i kommunerna inser värdet av den närliggande naturen som en koncentration av den biologiska mångfalden och att man vill vårda dess skyddsvärde. De försämrade livsmiljöerna är den största orsaken till att den biologiska mångfalden minskar och det här håller vi på att åtgärda nu. Samtidigt reagerar vi på trenden under coronatiden genom att förbättra möjligheterna att röra sig i naturen eftersom många av objekten i Kommun-Helmi är viktiga friluftsområden”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Specialunderstödet Kommun-Helmi uppmuntrar kommunerna att restaurera sina lokala naturobjekt. Under ansökningstiden i maj–augusti kom det in 62 ansökningar av vilka 45 var lämpliga att finansieras av Kommun-Helmi. Projektens totala budget uppgår till cirka 3 miljoner euro, varav miljöministeriets understöd är cirka 2,3 miljoner euro. Genom projekten restaureras alla livsmiljöer som hör till livsmiljöprogrammet Helmi: myrar, fågelvatten, vårdbiotoper, småvatten, strandnatur och skogsnatur.

”Enligt Kommunförbundets utredningar gör största delen av kommunerna ett mångsidigt miljöarbete och jobbar sålunda för den biologiska mångfalden. Resurserna är dock knappa för de här uppgifterna, i synnerhet nu när kommunerna befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge. Det gläder mig stort att en del av regeringens miljösatsningar går till att stödja kommunernas naturvårdsarbete. Den regionala täckningen liksom det stora antalet ansökningar och projekt i Kommun-Helmi visar att det i kommuner runtom i Finland finns både vilja och förmåga att lösa den globala miljökrisen med lokala, praktiska åtgärder”, säger miljöchef vid Kommunförbundet Miira Riipinen.

Restauration av urbana ängar, bäckar, myrar och skogar

Naturvårdsarbetena i Kommun-Helmi omfattar bland annat restaurering av bäckar och urbana ängar, vård av lundar, återställning av myrar samt förbättring av fågelvattnens tillstånd. I många kommuner vårdas flera olika livsmiljöer. Till exempel i Jyväskylä vårdas de urbana ängarna och myrarna och bäckarna i Laajavuori. I Joensuu ska mängden lövskog och död ved ökas i skogsområdet Elovaara och skogslindarnas växtvillkor ska förbättras. I Kemi planeras vård av strandområdena vid Ajos och av Kivilonkkas skogar och Helsingfors stad vårdar havssträndernas fågelvatten, ödemarkerna i Haltiala och Bengtsårs lundar i Hangö. I Egentliga Finland förenade sju kommuner sina krafter i ett projekt lett av Valonia där över 30 naturobjekt vårdas, från kulturlandskap till hassellundar och våtmarker med fågelvatten.

Baserat på de goda erfarenheterna från den första omgången fortsätter Kommun-Helmi under 2021. Då kommer ansökningstiden att vara densamma som för andra statsunderstöd. Samtidigt inleds Förenings-Helmi där organisationer, föreningar och stiftelser kan ansöka om statsunderstöd för sina naturvårdsprojekt.

Livsmiljöprogrammet Helmi

Helmi-programmet stärker den biologiska mångfalden i Finland och förbättrar livsmiljöernas tillstånd, bland annat genom att skydda och restaurera myrar, återställa och vårda fågelvatten, vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer samt iståndsätta vatten- och strandnatur. Förutom att förbättra naturens biologiska mångfald är målet också att främja ekosystemtjänster, vattenskydd och kolupptaget samt andra åtgärder för begränsning av och anpassning till klimatförändringen.

Mer information:

Antti Heikkinen, minister Mikkonens specialmedarbetare, miljöministeriet, antti.heikkinen@ym.fi, tfn 050 348 1406

Hanna-Leena Keskinen, specialsakkunnig, miljöministeriet, hanna-leena.keskinen@ym.fi, tfn 0295 250 096

Miira Riipinen, miljöchef, Kommunförbundet, miira.riipinen@kuntaliitto.fi, tfn 040 824 4401

Kontaktpersoner vid de nämnda objekten

Jyväskylä:

Katriina Peltonen, miljövårdsplanerare, tfn 014 266 5176, katriina.peltonen@jyvaskyla.fi (Laajavuori)

Tarja Ylitalo, underhållshortonom, tfn 014 266 5151, tarja.ylitalo@jyvaskyla.fi (vårdbiotoper)

Kemi:

Peter Brusila, markanvändingsplanerare, tfn 040 725 4750, peter.brusila@kemi.fi

Joensuu:

Merja Kuukkanen, skogsbruksingenjör, tfn 040 589 2429, merja.kuukkanen@joensuu.fi

Helsingfors:

Hanna Seitanpuro, miljöinspektör, tfn 040 178 7378, hanna.seitapuro@hel.fi

Jere Salminen, miljöinspektör, tfn 040 182 1641, jere.salminen@hel.fi

Egentliga Finland:

Jarkko Leka, vattenexpert, tfn 040 197 2265, jarkko.leka@valonia.fi

Mer från SLC