MM: Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett nytt stödsystem för restaurerings- och vårdåtgärder inom naturvården

Det föreslås att det i naturvårdslagen ska tas in bestämmelser om stödinsatser för iståndsättnings-, restaurerings- och vårdåtgärder på privat mark för att främja skyddet av den biologiska mångfalden. Genom förordning av statsrådet får det utfärdas närmare bestämmelser om beviljande av behovsprövat stöd för restaurerings- och vårdåtgärder i vårdbiotoper. Ändringarna möjliggör i synnerhet restaurering och vård inom livsmiljöprogrammet Helmi.

I dagens läge innehåller naturvårdslagen inga bestämmelser om ekonomiska stödinsatser eller incitament för restaurerings- och vårdåtgärder. Inom ramen för det nya stödsystem som enligt lagförslaget ska tas in i naturvårdslagen kan skyddet och vården av den biologiska mångfalden verkställas effektivare.

Förslaget bidrar till genomförandet av regeringsprogrammet för statsminister Marins regering – det utgör nämligen ett led i genomförandet av Helmi-programmet och revideringen av naturvårdslagstiftningen. Målet med Helmi-programmet är att på frivillig basis stärka den biologiska mångfalden i Finland och förbättra livsmiljöernas tillstånd, bland annat genom att skydda och restaurera myrar, återställa och vårda fågelvatten, vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer samt iståndsätta vatten- och strandnatur.

Det nya stödet gör det möjligt att i större utsträckning restaurera och vårda viktiga naturvärden på privatägd mark. Nya stödformer är stöd som anvisas i form av varor eller tjänster. Med tjänster avses vård och restaurering av livsmiljöer och naturtyper, till exempel slåtter, röjning av träd och ordnande av betesgång, och med varor avses exempelvis sådana förnödenheter som behövs för inhägnader i samband med skötsel av vårdbiotoper.

Avsikten är att göra det så lätt och sporrande som möjligt för markägaren att ansöka om och erhålla stöd. Enligt propositionen får stöd beviljas av de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna på ansökan av markägarna eller med deras samtycke.

Lagen ska innehålla grundläggande bestämmelser och bemyndiganden att utfärda förordning om ett system för ekonomiskt stöd för vård, restaurering och iståndsättning av naturtyper, av livsmiljöerna för de arter som avses i naturvårdslagen samt av naturlandskap eller kulturlandskap. I propositionen ingår också bestämmelser om iakttagande av EU:s regler för statligt stöd, ansökan om stöd och förutsättningar för beviljande av stöd samt beslut.

Utlåtanden kan ges t.om. den 8.6.2020.

Begäran om utlåtanden (utlåtande.fi)

ym.fi/helmi


Mer information:

Johanna Korpi, lagstiftningsråd, johanna.korpi@ym.fi, tfn 0295 250 278

Mer från SLC