MM: Nytt stöd för vårdbiotoper förbättrar den hotade livsmiljöns tillstånd

Iståndsättningen av vårdbiotoper kan nu stödjas i allt högre grad i och med att statsrådet i dag godkände en förordning om stöd för iståndsättning och vård av vårdbiotoper. Förordningen som utfärdades med stöd av det nya stödsystemet enligt naturvårdslagen träder i kraft den 21 december 2020.

Stödet beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen i form av en vara eller tjänst. Detta innebär att närings-, trafik- och miljöcentralen i stället för att ge direkt finansiellt stöd gör en objektspecifik bedömning av de åtgärder som behövs för att iståndsätta eller vårda vårdbiotopen och bidrar till dessa åtgärder till exempel genom att arrangera behandling av trädbestånd, röjning av buskar eller vass, eller motsvarande grundläggande iståndsättning, eller genom att skaffa till exempel stängselmaterial som behövs för betesgång.

”För närvarande är alla vårdbiotoper i Finland hotade, och största delen rentav akut hotade. Nu tar vi på allvar itu med orsaken som ligger bakom förlusten av den biologiska mångfalden i vår natur, det vill säga förlusten och degraderingen av livsmiljöer. Det nya stödet ger en möjlighet att förverkliga de ambitiösa målen för att förbättra livsmiljöernas tillstånd enligt livsmiljöprogrammet Helmi”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Vårdbiotoper är naturtyper som uppstår efter slåtter och bete inom den traditionella boskapsskötseln och som kännetecknas av en mångfald av egenartade arter. De flesta vårdbiotoper behöver kontinuerlig och regelbunden vård för att kunna bevaras, vilket skiljer dem från de flesta andra naturtyper.

Syftet är att i synnerhet iståndsätta objekt utanför jordbruksmarkerna

Syftet med det nya stödet är att öka antalet grundläggande iståndsättningar i synnerhet på objekt som inte ligger på jordbruksmarker eller i omedelbar närhet av gårdar.

Markägarna kan också erbjudas stöd när man i de riksomfattande inventeringar av vårdbiotoper som nu pågår hittar värdefulla objekt som behöver vård.

Utöver traditionella betesmarker och ängar kan stöd beviljas för nya livsmiljöer som av någon annan orsak har ansamlat till ett särskilt värdefullt artbestånd som är typiskt för vårdbiotoper, till exempel på grund av pågående slåtter.

För närvarande vårdas drygt 30 000 hektar vårdbiotoper inom ramen för miljöavtalen inom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som delfinansieras av EU.

Vid miljöministeriet pågår en revidering av naturvårdslagstiftningen. Syftet med revideringen är att främja skyddet av den biologiska mångfalden i och med att lagstiftningens funktion och verkningsfullhet förbättras. I samband med reformen bereds också nya ekonomiska incitament för att främja skyddet och vården av den biologiska mångfalden.

Ytterligare information:

Johanna Korpi, lagstiftningsråd, tfn 029 525 0278, johanna.korpi@ym.fi

Antti Heikkinen, minister Mikkonens specialmedarbetare, tfn 050 348 1406, antti.heikkinen@ym.fi

Mer från SLC